Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Novostavba materskej školy v obci Jasov

 02.06.2023

Názov projektu: Novostavba materskej školy v obci Jasov
Miesto realizácie projektu: Východné Slovensko, Košický kraj, okres Košice – okolie, obec Jasov
Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ projektu: 6.1.2 Zlepšiť prístup ľudí ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve
Výška NFP: 1 899 815,17 EUR
Začiatok realizácie hlavných aktivít: 10/2021
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 12/2023
Opis projektu: Predmetom projektu je výstavba novej budovy materskej školy s cieľom nevyhnutného navýšenia kapacít predprimárneho vzdelávania pre deti z prostredia MRK a zlepšenia kvality vzdelávania detí predškolského veku, vrátane vytvorenia podmienok pre inkluzívne vzdelávanie.
Projekt je realizovaný za pomoci jednej hlavnej aktivity s názvom „Výstavba novej budovy materskej školy". 
Očakávanými výsledkami je výstavba novej budovy MŠ na pôvodnom mieste materskej školy na Medzevskej ulici č. 529 s cieľom zabezpečiť dostatočnú kapacitu predprimárneho vzdelávania pre deti z MRK, zvýšiť kvalitu ich vzdelávania a zlepšiť dostupnosť materskej školy z lokality MRK. Súčasným najvážnejším problémom je nedostatok kapacít predprimárneho vzdelávania v obci Jasov, predovšetkým pre deti z MRK. Očakávané výsledky priamo súvisia s naplnením stanovených merateľných ukazovateľov projektu:
 • P0067 - Kapacita podporenej školskej infraštruktúry MŠ – 120 osôb
 •P0341 Počet postavených predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK – 1 materská škola
 • P0716 Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl – 100 osôb.
Prevádzka materskej školy v novovybudovanej MŠ bude celodenná s požadovaným odborným personálom pedagogických pracovníkov, ktorí zabezpečia potrebnú kvalitu predprimárneho vzdelávania pre deti z MRK. Umiestnenie novostavby MŠ priamo v segregovanej lokalite MRK je z hľadiska dostupnosti pre rodičov s deťmi a dostupných možností vhodnej lokality pre výstavbu nevyhnutným, ale optimálnym riešením. Rodičia a deti z MRK nebudú musieť dochádzať peši niekoľko km do MŠ na opačný koniec obce, často v zime slabo oblečení v papučiach, čo má negatívny vplyv na zdravie detí.  Výstavbou novej MŠ, predovšetkým pre deti z MRK sa zlepší úroveň vzdelávania detí predškolského veku, zvýši sa kvalita ich života v obci Jasov.
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z  a Európskeho fondu regionálneho rozvoja  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“


1 2 >

Novostavba Materskej školy v obci Jasov