Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Matričný úrad

Matriky sa na tunajšom Obecnom úrade nachádzajú od 1. októbra 1895.

Zodpovedný zamestnanec:
Mgr. Kamila Benková
telefónne číslo: 055/466 41 16
fax: 055 / 466 82 14

Údaje starších dát je možné získať z matrík Ministerstva vnútra SR, zo Štátneho archívu, Bačíkova 1, Košice.
O výpis z matriky môže požiadať osoba, ktorej sa zápis týka, alebo člen jej rodiny, ktorým je manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti. V prípade preukázania záujmu aj iná blízka osoba.

Doklady potrebné k vybaveniu

Zápis narodenia dieťaťa do matriky

Dieťa narodené v platnom manželstve:

 • občiansky preukaz rodičov
 • sobášny list

Dieťa narodené slobodnej matke:

 • občiansky preukaz

Dieťa narodené rozvedenej matke:

 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • občiansky preukaz

Dieťa narodené vdove:

 • úmrtný list zosnulého manžela
 • občiansky preukaz

Určenie otcovstva pred alebo po narodení dieťaťa

 • občiansky preukaz matky a otca
 • rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená)

Zápis o uzavretí manželstva

 • žiadosť o uzatvorenie manželstva
 • rodný list obidvoch snúbencov
 • občianske preukazy obidvoch snúbencov
 • rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný  rozsudok o rozvode
 • vdovec / vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky
 • v prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť Povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • rodný list
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o pobyte
 • potvrdenie o osobnom stave
 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
 • povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode.

Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny. Doklady musia  byť preložené súdnym tlmočníkom.

Zmena priezviska po uzavretí manželstva

 • občiansky preukaz
 • sobášny list

Zápis úmrtia do matriky

 • doklad o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár
 • občiansky preukaz zomrelého.

Vystavenie druhopisu, rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu

 • občiansky preukaz

Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov (príp. oprava chyby)

 • Hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v matrike podľa okolností
 • Právoplatné súdne rozhodnutie
 • Zmena alebo oprava rodného čísla

Potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva

 • oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (fotokópia)
 • sobášny list
 • občiansky preukaz

Vydanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny

 • občiansky preukaz

Podanie žiadosti o výpis alebo odpis z registra trestov

 • občiansky preukaz

Potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine

 • občiansky preukaz

Matričné udalosti štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali v cudzine - vedenie osobitnej matriky

Matričný úrad v Jasove prijíma len žiadosti, ktoré sa potom zasielajú do Bratislavy -  k vybavovaniu si však pripravte tieto doklady:

 • k zápisu narodenia dieťaťa:
  • cudzojazyčný rodný list s príslušnými vyššími overeniami podľa medzinárodných dohovorov, s prekladom súdneho znalca v SR,
  • osvedčenie o štátnom občianstve,
  • sobášny list (ak sú sobášení),
  • ak rodičia nie sú zosobášení, predložia listinu o určení otcovstva dieťaťa,občiansky preukaz žiadateľa.
 • k zápisu sobáša uskutočneného v zahraniči:
 • cudzojazyčný sobášny list s príslušnými vyššími overeniami podľa medzinárodných dohovorov, s prekladom súdneho znalca v SR,
 • údaje o rodičoch manželov (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia),
 • údaje o svedkoch (meno, priezvisko, dátum narodenia - občania slovenskej republiky rodné číslo),
 • občiansky preukaz žiadateľa.
 • cudzojazyčný úmrtný list s príslušnými vyššími overeniami podľa medzinárodných dohovorov, s prekladom súdneho znalca v SR,
 • osvedčenie o štátnom občianstve zomrelého,
 • doklad totožnosti zomrelého (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
 • sobášny list nebohého,
 • rodný list nebohého,
 • občiansky preukaz žiadateľa.
 • k zápisu úmrtia v zahraniči:

Tieto udalosti: (narodenie dieťaťa, uzatvorenie manželstva, úmrtie občana)  nahlási občan na príslušnú matriku podľa miesta trvalého pobytu, ktorá zabezpečí zápis do osobitnej matriky a vystavenie matričných dokladov na použitie v SR.

Pozor! Žiadosť na zápis do osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého má žiadateľ trvalý pobyt. Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín (pozri vyššie).

Listiny vydané úradmi v cudzine, ktoré v mieste vydania sú verejnými listinami, majú na území SR dôkaznú moc verejných listín iba ak sú právoplatne overené.

Zápis do osobitnej matriky môže byť vykonaný iba na základe platnej verejnej listiny. Rodný list alebo sobášny list vydaný v cudzine je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším osvedčením orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským úradom SR v štáte (alebo pre štát) v ktorom bol vydaný, prípadne APOSTILLOU podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.