Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Obecné zastupiteľstvo

Zákon č. 369/1990 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení

§ 11

(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

(2) Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou

 1. starostu,
 2. zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený; to neplatí, ak zamestnanec obce je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie poslanca,
 3. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 4. podľa osobitného zákona.

(3) Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce takto:

 1. do 40 obyvateľov obce 3 poslanci,
 2. od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,
 3. od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov,
 4. od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov,
 5. od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov,
 6. od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov,
 7. od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov,
 8. od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov,
 9. od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov,
 10. nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov.

(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

 1. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 2. schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
 3. schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 4. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
 5. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku,
 6. vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
 7. uznášať sa na nariadeniach,
 8. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
 9. určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
 10. voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 11. schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 12. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 13. schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 14. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 15. udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 16. ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,
 17. vydávať súhlas s pričlenením obce podľa § 2aa ods. 1.

§ 12

Rokovanie obecného zastupiteľstva
(1) Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené.

Zákon č. 369/1990 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení

§ 15

Komisie

 • Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
 • Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
 • Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
 • Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny;13) to sa vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec.

Komisie obecného zastupiteľstva:

Obecné zastupiteľstvo v Jasove určilo nasledovné komisie ako poradný orgán:

Komisia finančná,sociálnych vecí, obchodu a služieb:

 • Rastislav Hanigovský - predseda
 • Alexander Horváth, Gabriel Švečka, Jozef Zsiga, Štefan Turčik, Ing. Eva Hužvárová

Komisia stavebná, bytová, životného prostredia:

 • Mgr. Tibor Kaputa - predseda
 • Peter Dzurik, Juraj Dzurik, Jozef Magyar, Ing. Kornel Takáč, Július Žiga

Komisia kultúry, školstva, športu, verejného poriadku a pre rómske otázky:

 • Zuzana Mrázová - predseda
 • Ladislav Bába, Marek Dzurik, Mária Benediková,Milan Dzurik, Mgr. Roland Grosoš,Alexander Horváth ml.,  Bc. Ladislava Takáčová, Zuzana Nagyová

Komisia na ochranu verejného záujmu:

 •  Ladislav Bába - predseda
 • Peter Dzurik

Komisie obecného zastupiteľstva sú podobne ako obecná rada, fakultatívnym orgánom a obecné zastupiteľstvo ich môže zriadiť a to ako:

 • stále, ktoré pôsobia počas celého volebného obdobia
 • dočasné, ktoré môžu byť vytvorené na vyriešenie konkrétnej úlohy, ktorá nemá trvalý charakter.

Komisie majú funkciu

 • poradnú
 • vypracovávajú stanoviská k návrhom materiálov ako podklad pre rozhodovanie obecného zastupiteľstva,
 • spolupracujú pri tvorbe koncepcie rozvoja danej oblasti a pod.,
 • iniciatívnu
 • vypracovávajú návrhy a podnety na riešenie záležitostí, patriacich do oblasti ich pôsobenia,
 • spracovávajú návrhy všeobecne záväzných nariadení a pod.,
 • kontrolnú
 • kontrolujú plnenie uznesení obecného zastupiteľstva
 • kontrolujú dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení,
 • upozorňujú orgány obce na nedostatky, ktoré zistia na svojom úseku a iniciatívne prispievajú k ich odstráneniu a pod.

Zákon neurčuje, ktoré komisie majú byť zriadené, preto sa zvyčajne vychádza zo základných samosprávnych funkcií obce.

Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť kommisie pre oblasť

 • financií
 • správy obecného majetku
 • podnikateľskej činnosti,
 • obchodu, služieb, cestovného ruchu,
 • dopravy a verejnoprospešných služieb,
 • kultúry, vzdelávania, mládeže a športu,
 • sociálnu a bytovú
 • životného prostredia,
 • výstavby a územného plánovania,
 • ochrany verejného poriadku,
 • kontroly a pod.. 

Zloženie komisií upravuje zákon len veľmi zjednodušene a určuje, že obecné zastupiteľstvo volí členov komisie z poslancov obecného zastupiteľstva a z obyvateľov obce. Ak majú komisie plniť zákonom stanovené funkcie, je žiadúce, aby v nich pracovali odborníci na príslušnú oblasť.

Na rozdiel od obecnej rady, ktorá má charakter politického orgánu, komisie sú predovšetkým odborným orgánom obecného zastupiteľstva pre určenú oblasť.