Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Symboly obce

Erb, vlajka a pečať obce tvoria trojicu základných symbolov obce.

Erb obce Jasov prešiel viacerými zmenami, pričom základným motívom bolo vždy vyobrazenie sv. Michala archanjela a prekrížené banícke náradia, ktoré boli symbolom  toho, že Jasov bol baníckym mestečkom.

Východiskom pri tvorbe súčasného erbu bola najstaršia pečať, ktorá sa zachovala na dokumente z r. 1576, používala sa ešte aj v 18. storočí a potvrdzuje starobilosť obce.  Na uvedenej pečati je sv. Michal vyobrazený ako sudca pri poslednom súde s mečom a obrovskými váhami. Od 18. storočia sa na pečati objavujú banícke kladivká - symbol baníckeho mestečka a koncom storočia pribúda štátny znak symbolizujúci podriadenosť obce kráľovi, ktorý sa už z pečatidla zo začiatku 20. storočia pochopiteľne vybral.

Vlajka obce má farby erbu - červená, žltá, biela a je ukončená tromi cípmi, resp. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu.


Erb v minulosti

Obsahoval vyobrazenie archanjela Michala - patróna obce a obecného kostola, pričom v neskoršom období sa do erbu vsúva štít symbolizujúci podriadenosť mestečka priamo kráľovi.

Základom erbu sa stal modrý štít. Centrálnou postavou je svätý Michal ( z hebrejského miká el - kto je ako Boh), ktorý udupáva a kopijou zabíja draka - znak diabla a pohanstva. Po bokoch štítu sú prekrížené banícke náradia (kladivo a želiezko, tzv. perlik - obojstranné kladivo). Sú symbolom toho, že Jasov bol banským mestečkom. Pred archanjelom sa nachádza znak Uhorska, ktorý bol doplnený až do novšieho erbu. Je rozdelený na dve polovice. V ľavej sa nachádzajú tzv. arpádovské brvná.

Heraldický popis erbu: sedemkrát červeno-strieborne delený štít (zaužívalo sa aj delenie na osem častí). Na pravej strane je strieborný dvojramenný kríž na červenom štíte. Ako podklad pre dvojramenný kríž sa ustálilo trojvršie zelenej farby. Neskôr bola ku päte dvojramenného kríža doplnená koruna, ktorá predstavovala korunu sv. Štefana.

V 15. storočí sa stáva zvykom vysvetľovať obsah erbov a pripisovať jeho figúram osobitný význam.

Uhorský znak v erbe Jasova sa vraj vysvetľľoval takto: štyri biele (strieborné) pruhy v arpádovských brvnách ako rieky Dolného Uhorska: Dunaj, Tisa, Sáva, Dráva a trojvršie v druhej časti erbu ako symbol troch pohorí: Tatry, Mátra, Fatra, teda územie Horného Uhorska ( dnešného Slovenska).

Kráľovský erb Uhorska sa dostáva do erbu Jasova ako symbol kráľovského mestečka, ktorý nepodlieha županovi, ale priamo kráľovi, čím chcelo mestečko prejaviť aj navonok svoje výsadné postavenie. Preto aj iné kráľovské mestá používali erby, ktorých obsah nadväzoval na kráľovský erb ako na štátny znak.

Súčasný erb

Tiež obsahuje vyobrazenie archanjela Michala so symbolmi baníctva v horných rohoch erbu.

Heraldický popis erbu: V červenom štíte zlatovlasý, zlatokrídly anjel v stirebornom rúchu a zlatej obuvi, vo zdvihnutej pravici s ľavošikmým strieborným mečom so zlatou rukoväťou, v ľavici pred sebou s veľkými zlatými váhami, sprevádzaný v horných rohoch štítu striebornými kladivkami so zlatými rukoväťami.


Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či španielskeho heraldického štítu.

Tento erb je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky  na žiadosť Obce Jasov pod signatúrou J-56/02 dňom 10.októbra 2002.  


Vlajka obce

Vlajka obce Jasov ( obr. č. 1) pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (1/8), žltej (1/8), bielej (1/8), červenej (2/8), bielej (1/8), žltej (1/8) a červenej (1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Krátka zástava obce Jasov (obr. č. 2) je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdovu obce.

Koruhva obce Jasov (obr. č. 3) predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar.

Znaková zástava obce Jasov (obr. č. 4) má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je tu rozvinuté do celej plochy textilu.

Kombinovaná, alebo tiež "veľká"  koruhva (obr. č. 5) obce Jasov predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy.

Štandarda starostu (obr. č. 6) obce Jasov má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné  postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Rozdiel je tiež v tom, že  kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou.


Pečať obce

Na dobových  listinách týkajúcich sa Jasova je dokumentovaných viacero druhov pečatí Jasova.

Pečať obce Jasov v jej najstaršej podobe sa vyskytuje na listine z roku 1576. Rok vyhotovenia na pečatidle nebol vyrytý. Pečať má okrúhly tvar a v kruhopise je text po latinsky: SIGILLVM CIVITA JA, pričom druhé a tretie slovo je v skrátenej podobe ( SIGILLVM CIVITATIS JASOVIENSIS = pečať mesta Jasov). V strednej časti je vyobrazený archanjel Michal ako sudca na poslednom súde s mečom a váhami. Postava je štylizovaná a goticky strnulá. Táto pečať sa používala ešte aj v 18. storočí.

Z druhej tretiny 18. storočia je známa pečať, ktorá v kruhopise má text: SIGILLVM CIVITATIS JASZOBANYA 1732. Archanjel je tu znázornený ako bojovník s drakom, ktorý mu vráža do tlamy kopiu. Po boku archanjela sú vyobrazené skrížené kladivká symbolizujúce banské výsady. Názov mestečka je už v maďarčine.

Z konca 18. storočia je pečať s latinským kruhopisom: SIGILLUM CIVITA JASSOVIEN 1797, teda s latinským názvom mestečka. Z toho istého obdobia je malá pečať oválneho tvaru s kruhopisom: SIGILLUM MINUS CIVITATES JASOVIENSIS.

Pečať z prvej tretiny 19. storočia má v kruhopise už celý text v maďarskom jazyku: JASZO BANYA VAROSSANAK PETSETYE 1839 (voľný preklad: pečať banského mesta Jasov), pričom motív archanjela je doplnený v hornej časti krížom a v popredí malým štátnym znakom Uhorska.

Silné črty heraldickej úpravy má pečatidlo zo začiatku 20. storočia, so zachovaním pôvodných symbolov, pričom však už chýbajú skrížené kladivká a uhorský štátny znak. Text v kruhopise je v maďarčine: ABAUJ - TORNA VÁRMEGYE JÁSZÓ KÖZSÉG 1905 (ABOVSKO-TURNIANSKA ŽUPA JASOV OBEC).

Súčasná pečať obce Jasov je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC JASOV. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi. Od obecnej pečate sú odvodené okrúhle pečiatky obce. Ich pečatné pole sa nelíši od obecnej pečate. Kruhopis sa však mení podľa toho, či ide o pečiatku starostu alebo  obecného úradu. Pre potreby potvrdzovania preneseného výkonu štátnej správy sa používa okrúhla pečať s kruhopisom Slovenská republika - OBEC JASOV.