Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór obce: JUDr. Svetlana Pavlíková, PhD.

Kontakt: svetka17@gmail.com

zvolená v roku 2019 Obecným zastupiteľstvom - po úspešnom absolvovaní výberového konania - za hlavného kontrolóra obce.

Funkcia hlavného kontrolóra je obligatórnou funkciou, čiže neponecháva sa na zváženie obecného zastupiteľstva, či túto funkciu vytvorí alebo nie. Funkcia hlavného kontrolóra vyplýva zo Zákona o obecnom zriadení.

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, jeho pracovný pomer vzniká voľbou. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo rovnako ako prednostu obecného úradu na dobu neurčitú, tzn. nie na štvorročné funkčné obdobie.

Na rozdiel od prednostu, ktorý je podriadený starostovi obce, hlavný kontrolór je priamo zodpovedný obecnému zastupiteľstvu.

Pôsobnosť hlavného kontrolóra:

 • vykonáva kontrolu úloh, vyplývajúcich z pôsobnosti obce, tzn. výkon samosprávnych funkcií obce,
 • kontroluje príjmy a výdavky rozpočtu obce a nakladanie s majetkom obce,
 • vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu, a to ešte pred ich schválením obecným zastupiteľstvom,
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným, rovnako ako prednosta obecného úradu,
 • je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva a nakladania s majetkom obce,
 • plní ďalšie úlohy, ktoré mu vyplývajú zo štatútu obce alebo ktoré mu uloží obecné zastupiteľstvo.

Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa končí:

 • vzdaním sa funkcie,
 • odvolaním z funkcie.

Obecné zastupiteľstvo môže hlavného kontrolóra odvolať, ak hlavný kontrolór:

 • bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
 • vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou hlavného kontrolóra,
 • ak dlhodobo alebo hrubo a opakovane zanedbáva povinnosti, vyplývajúce z jeho funkcie.

Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha:

 • Obecný úrad,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie a osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné i nenávratné finančné výpomoci.

Hodnotiace správy

Stanoviská k rozpočtu obce

Plán kontrolnej činnosti