Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Zástupca starostu obce

Zástupca starostu: Alexander Horváth st.

E - mail : sanku@azet.sk

Tel. kontakt: 0903 374 679

Zástupca starostu vykonáva funkciu zástupcu v dvoch úrovniach:

 • zastupovanie v obmedzenom rozsahu,
 • zastupovanie v plnom rozsahu

Zastupovanie v obmedzenom rozsahu:

Takéto zastupovanie prichádza do úvahy napríklad vtedy, keď je starosta práceneschopný, čerpá dovolenku, je na služobnej ceste a pod. Podmienkou však je, že neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu nepresiahne 6 mesiacov.
Obmedzený rozsah zastupovania je daný tým, že obecné zastupiteľstvo na návrh starostu určuje okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať. Okruh úkonov a činností je užší ako zákonom stanovený rozsah kompetencií starostu obce. Zákon ponecháva na zváženie starostovi obce, aby navrhol, aké kompetencie zverí svojmu zástupcovi na čas svojej neprítomnosti.
Úkony a činnosti, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať nemôžu zasahovať do tých oprávnení starostu, ktoré starostovi vyhradil zákon. Zástupca starostu napríklad nemá  oprávnenie podpisovať právne úkony ako štatutár v pracovnoprávnych a majetkoprávnych vzťahoch obce, ani ako správny orgán. Nemôže mať zverené predkladanie návrhov na vymenovanie a odvolanie prednostu obecného úradu alebo náčelníka obecnej polície a pod.

Zastupovanie v plnom rozsahu:

Takéto zastupovanie prichádza do úvahy vtedy, ak obec ostane zo zákonom určených dôvodov úplne bez starostu. Zákon určuje tiež to, za akých podmienok dochádza k zastupovaniu starostu v plnom rozsahu. Vtedy zvolený zástupca starostu pomocou obecnej rady alebo pomocou dvoch poslancov ( ak obecná rada nie je zriadená) určených obecným zastupiteľstvom, vykonáva všetky úkony a kompetencie starostu.

Ide o prípady, keď:

 • starosta zomrel,
 • starosta bol súdom pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť bola súdom obmedzená,
 • starosta sa vzdal funkcie,
 • starosta bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
 • obecné zastupiteľstvo sa 3/5-ovou väčšinou uznieslo na voľbe nového starostu.

Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť na voľbe nového starostu, ak:

 • neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie je dlhodobá, spravidla presahujúca 6 mesiacov,
 • starosta nezvolá obecné zastupiteľstvo viac ako 4 mesiace,
 • starosta dlhodobo alebo hrubo a opakovane zanedbáva povinnosti starostu a tým vznikajú vážne nedostatky v správe obce a vo finančnom hospodárení obce,
 • voľbu nového starostu obce požaduje petícia skupiny obyvateľov obce v počte 20% oprávnených voličov.