Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Starosta obce

Starosta obce - Marián Dzurik

E-mail. kontakt: starosta@jasov.sk

Tel. kontakt: 0905 519 020


Postavenie starostu ako jedného z orgánov obce určuje Ústava SR a Zákon o obecnom zriadení v tom zmysle, že starosta:

 • je výkonným orgánom obce,
 • vykonáva obecnú správu,
 • zastupuje obec navonok.

Starosta obce je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ale nie obecného zastupiteľstva. Každý z orgánov obce má svoje samostatné postavenie (dané ústavou a zákonmi) a nie sú vo vzťahu vzájomnej podriadenosti a nadriadenosti, aj keď starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu zo Zákona o obecnom zriadení vyplývajú určité úpravy, pri ktorých tieto orgány prijímajú rozhodnutia, ktorými sa navzájom ovplyvňujú.

Napr. obecné zastupiteľstvo rozhoduje o plate starostu alebo voľbe nového starostu za istých podmienok, a starosta obce má zase za určitých okolností právo pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva.

Do pôsobnosti - kompetencie starostu patria nasledovné úkony:

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám,
 • je štatutárom v majetkovoprávnych vzťahoch obce,
 • je štatutárom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce,
 • je správnym orgánom v administratívnoprávnych vzťahoch,
 • môže uložiť právnickej osobe pokutu,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na:
  • voľbu zástupcu starostu,
  • okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať,
  • vymenovanie prednostu obecného úradu,
  • vymenovanie náčelníka obecnej polície,
 • môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva len v dvoch prípadoch, a to ak sa domnieva, že uznesenie obecného zastupiteľstva
 • odporuje zákonu,
 • je zjavne nevýhodné pre obec.

Zákon určuje postup pozastavenia uznesenia  len v prípade, keď je zjavne nevýhodná pre obec (2. variant). Takéto uznesenie musí byť zverejnené obci a upravené podľa stanoviska obyvateľov obce.    
Tieto záležitosti zabezpečí starosta obce spolu s obecným úradom a zvolá aj zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré môže do dvoch mesiacov napadnuté uznesenie zrušiť.  Obecné zastupiteľstvo si môže v tejto záležitosti zriadiť poradný orgán alebo požiadať o stanovisko niektorú zo svojich komisií.
Na zrušenie napadnutého uznesenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých (teda nie iba prítomných) poslancov obecného zastupiteľstva.