Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Stavebný úrad

Spoločný obecný úrad  - Stavebný úrad Jasov

V roku 2009 obce Poproč, Bukovec, Malá Ida, Rudník a Šemša sa zmluvne zaviazali zriadiť Spoločný obecný úrad v súlade s § 20a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh štátnej správy vo veciach stavebného konania.

Obecné zastupiteľstvo v Jasove uznesením č. 226/06OZ/2010 uložilo Obecnému úradu v Jasove vypovedať zmluvu o zriadení Spoločného obecného úradu v Moldave nad Bodvou do 31.08.2010 pre finančnú náročnosť, a zároveň predložiť obecnému zastupiteľstvu v Jasove na posúdenie návrhy zmlúv na zriadenie spoločného obecného úradu v Poproči alebo Medzeve do 30.09.2010.

Následne dňa 10.12.2010 obec Jasov požiadala o súhlas na pristúpenie od 1.1.2011 k zmluve o Spoločnom obecnom úrade Poproč.

Dodatkom č. 2 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu (ďalej SOÚ) došlo k uznaniu pristupujúcej strany Obec Jasov a k zmenám, ktoré zmenili niektoré body pôvodnej zmluvy.

Sídlom SOÚ  - stavebný úrad sa stala obce Jasov Námestie sv. Floriána č. 259/1 a zamestnanec sa stal zamestnancom obce, pričom štatutárnym orgánom je starosta obce Jasov.

SOÚ je stavebným úradom (ďalej SÚ) pre obce: Jasov, Poproč, Šemša, Malá Ida, Bukovec a Rudník.

Zamestnankyňou na plný úväzok je:
Ing. Eva Berníková
Tel. č.: 055/4664 106
Email: podatelna@jasov.sk

SOÚ – stavebný úrad umožní občanom vybaviť si potrebné povolenia priamo v obci, a to:

  • na úseku územného plánovania a stavebného poriadku
  • na úseku ochrany ovzdušia
  • na úseku štátnej vodnej správy
  • na úseku ochrany prírody a krajiny