Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Jasovská Jaskyňa

Kontakty
Správca: Ing. Jozef Menda
Adresa: 044 23 Jasov
Telefón: +421/(0)55/ 466 41 65
E-mail: jasovj@ssj.sk

Poloha jaskyne

Jasovská jaskyňa sa nachádza v najvýchodnejšom výbežku Slovenského krasu, neďaleko východného okraja Jasovskej planiny, na južnom okraji obce Jasov. Dolný vchod do jaskyne je na pravom brehu Bodvy v nadmorskej výške 257 m, na východnom úpätí Jasovskej skaly, ktorá je súčasťou Národného parku Slovenský kras.

Geológia a geomorfológia jaskyne

Jaskyňa je vytvorená v strednotriasových sivých gutensteinských vápencoch a svetlých steinalmských vápencoch a dolomitoch bývalým ponorným tokom Bodvy v piatich vývojových úrovniach. Dosahuje dĺžku 2811 m a vertikálne rozpätie 55 m. Z rôznych tvarov riečnej modelácie sú najvýraznejšie stropné korytá. Bohatú sintrovú výplň zastupujú pagodovité stalagmity, stalagnáty, štíty, bubny, brčká a iné formy.

Niekoľko poznatkov  o jaskyni

Jasovskú jaskyňu sprístupnil rád premonštrátskych kanonikov už v roku 1846. Jaskyňa je súčasťou prírodného dedičstva Slovenskej republiky. Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny bola ustanovená za prírodnú pamiatku.


Súčasne patrí medzi jaskyne, ktoré sú  súčasťou zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO, (od roku 1995: Domica, Gombasecká, Jasovská a Ochtinská aragonitová jaskyňa a Dobšinská ľadová jaskyňa od roku 2000), a ako jedna z najvýznamnejších bola vyhlásená v roku 1996 Ministerstvom životného prostredia SR za národnú prírodnú pamiatku.  Od roku 1995 sa v jaskyni vykonávajú ozdravovacie speleoklimatické pobyty (realizované prostredníctvom spoločnosti Štós kúpele a.s.).

Jaskyňa je náleziskom kostí jaskynného medveďa (Ursus spelaeus) a jaskynnej hyeny (Crocuta spelaea). V súčastnosti tu žije niekoľko druhov netopierov. Netopier - podkovár južný (Rhinolophus euryale) v oblasti Jasova dosahuje severnú hranicu svojho rozšírenia. Z bezstavovcov tu žije vzácny jaskynný pavúkovec (Eukoenenia spelaea), ktorý je jediným známym zástupcom šťúroviek (Palpigradida) na Slovensku.

Patrí medzi 12 sprístupnených jaskýň Slovenska, ktorých ochranu a prevádzku zabezpečuje Správa slovenských jaskýň, ktorej webová stránka podáva dostatok poznatkov a informácií o týchto skvostoch slovenskej prírody.

Prehliadková trasa v jaskyni
Dĺžka: 720  m
Doba trvania: 45 min
Priemerná teplota:  8,8 – 9,4°C
Jaskyňu vytvorili ponorné toky rieky Bodvy v druhohorných triasových vápencoch v piatich vývojových úrovniach.

Jaskyňa je známa:

 • výskytom bohatej kalcitovej sintrovej výplne, pozoruhodnými skalnými tvarmi (pagodovité stalagmity, stalagnáty, „kamenné“ vodopády, bubny, brčká) a vývojom podzemných priestorov,
 • širokým druhovým zastúpením netopierov (zimuje tu až 19 druhov z celkového počtu 24 druhov žijúcich na Slovensku – z nich podkovár južný /Rhinolophus euryale/ v oblasti Jasova dosahuje severnú hranicu svojho rozšírenia.),
 • viacerými archeologickými nálezmi,
 • zaujímavou históriou (o tom, že jaskyňu poznali už v historických dobách, svedčí aj bratrícky nápis v Husitskej sieni z roku 1452).

Kedy je jaskyňa otvorená?
vstupy do jaskyne
Každý pondelok je jaskyňa zatvorená!
Cenník vstupného platný od 1.1.2007 do 31.12.2007 (zmena vyhradená) na www.ssj.sk.
Mimoriadny vstup sa môže uskutočniť na požiadanie návštevníkov po dohode so správcom aj medzi hodinami pravidelných vstupov. Nesmie sa tým narušiť plynulosť prevádzky jaskyne a treba zaplatiť poplatok.

Poznámky:

 • Pravidelný vstup sa uskutoční pri minimálnom počte 4 osôb.
 • Vstupy sa môžu z prevádzkových dôvodov uskutočniť na základe rozhodnutia správcu jaskyne aj medzi hodinami pravidelných vstupov.
 • Mimoriadny vstup sa môže uskutočniť na požiadanie návštevníkov po dohode so správcom jaskyne aj medzi hodinami pravidelných vstupov. Nesmie sa tým narušiť plynulosť prevádzky jaskyne a treba zaplatiť poplatok.

História  jaskyne

Jasovská jaskyňa bola osídlená v neolite (bukovohorská kultúra), bronzovej dobe, halštatskej dobe (staršej železnej dobe) a rímskej dobe. Sporadické archeologické nálezy poukazujú aj na možné osídlenie v paleolite.
Traduje sa, že horné časti jaskyne objavil mních z rádu premonštrátov v Jasove, pričom prvé zmienky o existencii rádu sa viažu na 12. storočie. Obyvatelia obce i kláštora ju využívali ako skrýšu v časoch ohrozenia. V jaskyni sa zachovalo množstvo starých nápisov a kresieb. Nápis z roku 1452 zaznamenáva víťazstvo vojsk Jana Jiskru z Brandýsa. Letopočet 1576 v Dóme netopierov dokladá, že niektoré spodné časti jaskyne boli známe už v 16. storočí. V jaskyni sa našla dýka s cizelovaným ornamentom, ktorá asi pochádza z čias tureckej expanzie. Jaskyňu sprístupnili zásluhou predstaveného rádu premonštrátskych kanonikov v Jasove Alojza Richtera v roku 1846.
V roku 1923 objavili Tigriu chodbu (J. Tenjak, J. Koval), priestory nad Tigrou chodbou (V. Bluma za pomoci A. Štanglera a S. Práta), priestory za Veľkým dómom (J. Zikmund so spolupracovníkmi) a horné poschodie s nápisom z roku 1452 (J. Zikmund).

Jaskyňa bola nanovo otvorená pre verejnosť po úpravách v roku 1924. Jaskyňa je elektricky osvetlená od roku 1926. Klub československých turistov sprístupnil úsek Bludiska v roku 1931 a vyrazil dolný vchod. V roku 1935 sa sprístupnilo horné poschodie s nápisom z roku 1452, vyrazenou štôlňou z Veľkého dómu aj okolie Bieleho dómu. Dĺžka sprístupnenej časti jaskyne je 550 m. z celkovej dĺžky 2811 m.

Výstava vo vstupnom areáli Jasovskej jaskyne

Otvorená od 27. 5. 1997. Skladá sa z dvoch častí. Prvá časť obsahuje informácie o geologických a geomorfologických pomeroch Jasovskej jaskyne a okolia, o formách sintrovej výplne, speleoklimatických a hydrologických pomeroch jaskyne, paleontologických nálezoch a jaskynnej faune. Druhá časť predstavuje ochranu jaskyne v rámci Národnej prírodnej rezervácie Jasovské dubiny v NP Slovenský kras a ozdravovacie speleoklimatické pobyty v jaskyni.

Náučné panely
Správa slovenských jaskýň nainštalovala pri Jasovskej jaskyni panel na ochranu netopierov (1995).

Prístup k jaskyni – autobus, auto

 • smer Košice – Šaca – Moldava nad Bodvou – Turňa nad Bodvou –Rožňava: štátna cesta E 571
  pri čerpacej stanici v Moldave nad Bodvou odbočiť napravo na cestu č.550, dĺžka trasy Košice – Jasov je 38  km (Moldava nad Bodvou - Jasov 10 km)
 • smer Košice – Pereš – Malá Ida – Hodkovce – Jasov:
  odbočka napravo na Jasov pri Pereši cestou č. 548,  dĺžka trasy Košice – Jasov je 29  km
 • smer Spišská Nová Ves – Smolník – Štós – Medzev – Jasov:
  štátna cesta č. 548, dĺžka trasy je 83  km
 • smer Rožňava – Turňa nad Bodvou – Moldava nad Bodvou – Košice:
  pri čerpacej stanici v Moldave nad Bodvou odbočiť naľavo na cestu č. 550, dĺžka trasy Rožňava – Jasov je 52 km