Domov

Vítame Vás na novej oficiálnej internetovej stránke obce JASOV. Veríme, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vás bude podporovať  v snahe  získať čo najviac zážitkov  priamo v  obci a obyvateľom prinesie množstvo informácií o aktuálnom dianí, ale aj poučenie. Dúfame, že Vás stránka obohatí a v našej obci s bohatou históriou i prekrásnou prírodou aj návštevníci nájdu príjemné prostredie pre relax i poznávanie. Prosím - vstúpte!

Obec je zapojená do aktivít Regionálneho združenia miest a obcí Rudohorie (RZMO). Toto RZMO je dobrovoľným, nezávislým a nepolitickým združením 16 obcí mikroregiónu Rudohorie, ktoré aktívne presadzujú zásady regionálnej politiky v rámci celého regiónu. 

Z dôvodu zvýšenia informovanosti obyvateľstva o činnostiach, ktoré by mali vykonávať v prípade vzniku rôznych mimoriadnych udalostí, Vám v prílohe zasielam  „Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti“, ktorý sme obdŕžali z SIZKM MV SR Bratislava. "Uvedené odporúčania je potrebné zverejniť na webovej stránke Vášho obecného úradu. S pozdravom Bc. Martin Kohút;odbor Civilná ochrana a krízové riadenie KE-okolie"

Zákonná povinnosť zverejňovať zmluvy
Od 1. januára 2011 je povinnosť zverejňovať zmluvy na Internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje, ako aj nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie. Táto povinnosť sa týka aj objednávok a faktúr. Zmluva nadobúda účinnosť až nasledujúcim dňom po jej zverejnení. Vyplýva to zo zákona č.546/2010 z 9. decembra 2010 - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zmluvy obce Jasov nájdete vľavo v MENU.  

 Udialo sa v našej obci...

  02.04.2014  Súťaž v prednese detí z okolitých materských škôl mala vysokú úroveň

Uskutočnila sa v stredu 2.apríla 2014 a zúčastnili sa jej deti z 10 materských škôl. Porota mala veľmi ťažkú úlohu, ale napokon neodišiel nikto bez náležitého ocenenia. Veď každý vložil do vynikajúceho prednesu svoj talent - a tak boli víťazi všetci - najúžasnejší, najmilší, najpoučnejší a pod. Za starostlivú prípravu získali Ďakovný list aj pani učiteľky a napokon, po vyhodnotení súťaže a chutnom občerstvení, si deti sľúbili, že sa uvidia na podobných akciách znovu - a to s veľkou radosťou. Zábery z akcie nájdete TU a ďakujem za ne MŠ z Moldavy nad Bodvou a našej kultúrničke Norike Farkašovej.

05.04.2014 Vydarené čistenie Náučného chodníka Jasovská skala

Turistický krúžok a obec zorganizovali tradičné čistenie Náučného chodníka Jasovská skala - v prvú aprílovú sobotu. Akcie sa zúčastnili pod vedením starostu obce Ing. Gabrielom Nagyom a presedu Komisie kultúry a športu - vedúceho turistického krúžku PaedDr. Pavlom Martinove, ktorý sa postaral o zábery z akcie, aj niekoľko členiek MO Únie žien, dobrovoľní hasiči a mládenci z nového športového klubu Jasfit. Práca to bola náročná, ale napokon sa akcia mimoriadne vydarila, i keď niektorí museli odísť predčasne pre iné povinnosti a nevyčkali záverečný chutný guľáš. Všetkým patrí poďakovanie za odvedenú prácu. Zábery z akcie nájdete TU, alebo kliknutím na nadpis príspevku.

  03.04.2014 Stretnutia s lesníkom pokračujú

3.4.2014 sa konalo prvé tohtoročné stretnutie detí z knižnice s lesníkom Robom a poľovníčkou Františkou, ktorí prihlásili našich malých čitateľov do súťažných projektov: Krok za krokom a Les ukrytý v knihe. Súťaž sa zameriava na tri témy: Voda a les, odpady a les a ovzdušie a les. Deti si svoje zistenia budú zapisovať do zápisníkov, ktoré potom zašlú do súťaže. V knižnici sa na vás tešia znovu 11.4.2014 – v piatok - o 16:15 a spolu sa vyberiete do lesa. Z toho dôvodu nezabudnite prísť vhodne obutí, vo vhodnom oblečení a so šiltovkou na hlave. Prirodzene - nezabudnite na čosi „pod zub“ a vodu na pitie, no a samozrejme kvôli súťaži ani na zápisník a pero. Druhý projekt sa uskutoční koncom apríla. Zábery zo stretnutia v knižnici nájdete TU alebo po kliknutí na nadpis príspevku.

28.03.2014 Deň učiteľov oslávili učiteľky materskej školy a pedagógovia na odpočinku

Starosta obce Ing. Gabriel Nagy - zriaďovateľ našich škôl - pripravil pre pedagogických zamestnancov obce už tradičné posedenie z príležitosti Dňa učiteľov. Ten bol o to slávnostnejší pre jasovských pedagógov, že jeden z nich - súčasná pani riaditeľka ZŠ PaedDr. Alžbeta Mačatová - bola ocenená najvyšším vyznamenaním. Veľkú medailu sv. Gorazda, za dlhoročnú tvorivú pedagogickú činnosť so žiakmi zo sociálne znevýhodneného protredia, prevzala v Bratislave z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu Milana Čaploviča. Učiteľky MŠ a pedagógovia na zaslúžilom odpočinku si pripomenuli tento deň na slávnostnom posedení, z ktorého nájdete zábery TU alebo kliknutím na nadpis príspevku. Všetkým pedagógom a pani riaditeľke zvlášť srdečne blahoželáme.

 07.03.2014 Miestna organizácia Únie žien Slovenska (MO ÚŽS) oslávila MDŽ

V predvečer MDŽ sa výbor rozhodol usporiadať spoločenské posedenie, na ktorom sa zišiel pekný počet členiek MO ÚŽS. Slávnosť po otvorení pozdravil pán starosta Ing. Gabriel Nagy, ktorý sa v mene všetkých mužov poďakoval ženám za ich starostlivosť a lásku, ktorými udržujú teplo domova. Napokon po skončení posedenia, kde sa nezabudlo ani na jubilantku, každá z prítomných obdržala od pána starostu kvietok. Blahoželáme a prajeme všetkým ženám veľa zdravia, trpezlivosti a lásky pri zabezpečení rodinnej pohody.

 22.02.2014 - bilancoval Dobrovoľný hasičský zbor v Jasove,  

kedy sa takmer polovica členov zišla vo vynovenej Hasičskej zbrojnici na svojej výročnej členskej schôdzi. Po prečítaní vyhodnotenia činnosti za rok 2013 a úlohách na rok 2014 si hasiči našli priestor a čas aj na malé občerstvenie a blahoženlanie k životnému jubileu. Veríme, že pravidelné cvičenia, prípravy na súťaže a osvedčená ochota našich hasičov bude naďalej zábezpekou pripravenosti v prípade zásahu podľa potreby. Zábery z výročnej členskej schôdze nájdete po kliknutí na nadpis príspevku.

21.02.2014 Miestna organizácia Únie žien Slovenska (ÚŽS) hodnotila rok 2013 

Na výročnej členskej schôdzi ÚŽS sa zišiel pekný počet členiek, čo ocenila vo svojej privítacej reči aj pani predsedníčka Eva Körtvélyová, ktorá vyzvala členky k podávaniu návrhov na doplnenie aktivít, ktoré sa chystajú v roku 2014. Po prečítaní hodnotiacej správy a stave pokladne sa členská schôdza hlasovaním rozhodla o členkách nového Výboru, pričom jeho prvé zasadnutie sa uskutočnilo hneď po chutnej večeri a občerstvení. Napokon sa vydarila aj diskusná časť, kde sa ženám poďakoval p. starosta Ing. Gabriel Nagy za aktívitu pri organizovaní spoločenského života žien v obci a posledné členky odchádzali trochu neskôr ako obvykle. Zábery z akcie nájdete po kliknutí na  nadpis príspevku.

13.02.2014 Miestne kultúrne stredisko oslavovalo Valentína

Vo štvrtok 13.2.2014 od 15:00-17:30 - deň pred Valentínom - sa zabávali členovia Klubu mladých čitateľov pri Obecnej knižnici v Jasove na balónovej párty. Nebola to však len zábava, ku ktorej ochotne prispel aj DJ Rollo, ale sa tu aj "pracovalo". Veď hodnotil sa rok 2013 a oceňovali sa najaktívnejší členovia, z ktorých s počtom prečítaných kníh obsadili prvé tri miesta: Samuel Seman, Bianka Jašová a Lenka Bartková. O zábery z akcie, ktoré môžete vidieť po kliknutí na nadpis príspevku, sa postarala p. Zdenka Grosošová. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k vydarenej akcii a kultúrnička Norika sa teší na ďalšie akcie - z nich najbližšie - pokračovanie expedícií s lesníkom Robom Sačkom: "Les ukrytý v knihe".

14.01.2014 Výročná členská schôdza Klubu dôchodcov

Členovia Klubu dôchodcov mali 14.1.2014 pred sebou náročné stretnutie. Malo sa rozhodnúť o novom predsedovi Klubu. Napokon sa výborne vydarila celá akcia. Predseda Klubu p. Karol Kišš sa síce vzdal, ale na návrh p. Boksaiho bola členskou schôdzou zvolená do čela agilná pani Helena Budzáková, ktorá už dlhé roky je aktívnou členkou Výboru. Za neprítomného starostu obce Ing. Gabriela Nagya poďakoval odstupujúcemu predsedovi za doterajšiu činnosť predseda Kultúrnej komisie OZ PaedDr. Pavol Martinove a  skvelá kultúrnička Norika organizovala celú akciu k spokojnosti prítomných. Výborná večera i občerstvenie dodali náladu a spevom a tancom končilo stretnutie, z ktorého sa takmer nikomu veľmi domov nechcelo. Osvedčená živá hudba Nyíriovcov hrala i do spevu i do tanca, čo vyvolalo spokojnosť všetkýchZábery z akcie nájdete po kliknutí na nadpis príspevku.

12.01.2014