Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Miestna občianska poriadková služba - Jasov

 19.01.2023

Miestna občianska poriadková služba - Jasov

Názov projektu: Miestna občianska poriadková služba - Jasov
Miesto realizácie projektu: Slovensko, Východné Slovensko Košický kraj Košice – okolie, Obec Jasov
Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Konkrétny cieľ projektu: 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných rómskych komunít, predovšetkým Rómov
Výška NFP: 363 775,32 EUR
Začiatok realizácie hlavných aktivít: 01/2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 12/2023

Opis projektu:

Predmetom realizácie predkladaného projektu je vytvorenie 17 pracovných miest pre členov miestnej občianskej poriadkovej služby na plný pracovný úväzok, počas 24 mesiacov realizácie projektu. Pracovné miesta budú prioritne určené pre obyvateľov MRK. Vytvorením nových pracovných miest pre znevýhodnené marginalizované skupiny v rámci výkonu miestnej občianskej poriadkovej služby, projekt zvýši zamestnanosť príslušníkov MRK žijúcich v obci Jasov.  Projekt prispeje k zlepšeniu spolunažívania v rámci komunity, tak aj s ostatnými občanmi. Výstupom projektu bude podpora integrácie osôb ohrozených sociálnym vylúčením, ako aj vyvolanie zmeny a jej podpora v rámci spoločenstva. Prínosom projektu bude taktiež eliminácia negatívnych javov v obci ako napríklad čierne skládky, neporiadok na verejných priestranstvách, narúšanie nočného pokoja, vypaľovanie trávy, záškoláctvo a pod. Projekt v budúcnosti umožní realizáciu ďalších projektov zameraných na sociálnu integráciu MRK, ktoré budú nadväzovať na jeho výsledky.

Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť zamestnanosť a zamestnateľnosť ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Jasov.

Aktivity projektu:

Hlavná aktivita projektu: Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK.
Typ aktivity: A: Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK (napr. TSP, komunitní pracovníci/pracovníčky v oblasti sociálnych služieb, miestne občianske hliadky, asistenti/asistentky bývania a iné asistenčné služby), vrátane zaobstarania nevyhnutného zdravotníckeho alebo sanitárneho vybavenia súvisiaceho s poskytovaním predmetných služieb v lokalitách postihnutých epidémiami ako napr. Covid - 19.

Projekt napĺňa nasledovné merateľné ukazovatele:

P0885 – Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby: 17

P0886 – Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby:  17

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

www.esf.gov.sk             www.minv.gov.sk


1 2 >

Novostavba Materskej školy v obci Jasov