Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Zverejnenie zámer obce na odpredaj pozemku - na ulici Orechová

 13.06.2017

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce JASOV ako prípad hodný osobitného zreteľa
Obec Jasov v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Odôvodnenie:

Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o osobitnom zreteli z dôvodu, že uvedený pozemok p.č. 848/51
regist. „ C „ k.ú. Jasov o výmere  315m2  na LV 867 druh pozemku záhrady , susedí s pozemkom žiadateľa pani Mértenovej Terézie , bytom Orechová 582/1, Jasov, parc. č. 848/15
Na  pozemku sa nachádza  trávnatá plocha  a neposkytuje trvalý úžitok pre obec.  Je to pozemok , ktorý obec Jasov nemôže  pre rozvoj obce využiť alebo inak lepšie zhodnotiť
Žiadateľka plánuje na tomto pozemku po odkúpení rozšíríť svoj dvor a záhradu.

Obec  Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné  účely a s prihliadnutím na polohu pozemku je predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto prebytočným majetkom.
Kupujúcim bude :Mértenová Terézia, Orechová 582/1, Jasov