Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Z histórie osídľovania územia obce

 04.09.2019

Obec známa bohatou históriou a prírodnými krásami určite osloví každého návštevníka. Mohutný komplex premonštrátskeho kláštora píše svoju históriu od 13. storočia, ale korene osídlenia na území obce siahajú oveľa hlbšie.

Potvrdzujú to archeologické nálezy v Jasovskej jaskyni, ktoré poukazujú na to, že práve jej existencia podnietila človeka usadiť sa v doline Bodvy už v období paleolitu - staršej dobe kamennej. Svedčia o tom nájdené dve kamenné čepele nožíkov a jeden kostený hrot. Ľud reprezentoval tzv. aurignacienskú kultúru, ktorá podľa archeológov existovala v Európe pred 35 000 - 27 000 rokmi.

Obdobie mladšej doby kamennej - neolit je v jasovskej jaskyni zastúpený bukovohorskou kultúrou (obrázok vľavo) spred viac než 6 000 rokmi. Ide o keramiku na svoju dobu na vysokej technickej a estetickej úrovni s nevšednou geometrickou ornamentikou a jemným vzorovaním. Je zaujímavé, že významný archeológ Jan Eisner pre tento druh keramiky použil termín "Jasovská keramika".

Dlhodobejšia prítomnosť človeka v jaskyni je potvrdená nálezmi z mladšej doby bronzovej - predstavitelia pilinskej (obrázok vpravo) a kijatickej kultúry spred 15 - 12 storočiami pred naším letopočtom.

Prvý národ, ktorý je možné pomenovať na území Jasova sú Kelti. O ich prítomnosti svedčia nálezy keramiky z obdobia 400 rokov pred naším letopočtom a prelom letopočtov. Svedectvo o tom vydáva nález železnej sekery s tuľajkou, dva kusy železoviny a fragmenty keramiky, archeológmi zaradené do železnej - halštatskej doby.

stredoveku sa jaskyňa využívala aj ako refúgium - tzn. útočisko pre obyvateľov sídla a blízkeho okolia. Túto funkciu naposledy plnila v období druhej svetovej vojny, keď sa časť obyvateľov ukryla pred vojnovým ohrozením práve v priestoroch jaskyne.

Súčasnosť charakterizuje síce odchod obyvateľov obce za prácou, ale aj výstavba rodinných domov obyvateľov s lokálpatriotickým zmýšľaním. To hovorí v prospech ďalšieho osídľovania územia a rozvoja obce.

Zdroj: Kolivoško, Š.: Jasov, Kapitoly z dejín, Obecný úrad v Jasove, 2004, ISBN 80-969163-6-X