Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Jasov

 02.09.2019

                                              Obec Jasov,  Nám. Sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov

            zastúpená starostom obce Mariánom Dzurikom

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Jasov

Obecné zastupiteľstvo v Jasove v zmysle § 18a ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.369/1990 Zb.)

v y h l a s u j e

voľbu hlavného kontrolóra obce Jasov,

ktorá sa uskutoční

7. októbra 2019 o 18.00 hod.

v zasadačke obecného úradu v Jasove (v rámci zasadnutia obecného zastupiteľstva).

 1. Kvalifikačné predpoklady kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra

● ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

Ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača

(ale nie podmienkou pre účasť vo voľbe):

 • prax vo verejnej, alebo štátnej správe a prax v ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti, znalosť podvojného účtovníctva,
 • znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach, verejnom obstarávaní a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,
 • užívateľské ovládanie počítača,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

 1. náležitosti písomnej prihlášky:
 • osobné údaje kandidáta – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (telefón, e-mail)
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • úradne overená fotokópia dokladu o vzdelaní
 • profesijný životopis
 • informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
 • súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z.o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom konania voľby hlavného kontrolóra
 1. pracovný úväzok hlavného kontrolóra v rozsahu 0,50 % úväzku, t.j. 18,75 hod. týždenne
 2. funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, týmto dňom je 01.11.2019.

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra zašlú písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ na adresu Obec Jasov, Námestie sv. Floriána 259/1, 04423 Jasov, 14 dní pred dňom konania volieb, t. j. v termíne do 23.09.2019 do 12.00 hod..

Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra

 1. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra: tajným hlasovaním na zasadnutí OZ v Jasove dňa 7.10.2019.
 2. Uchádzač, ktorý splní všetky predpoklady a náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú prihlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu hlavného kontrolóra, ktorý bude mať právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie a vlastnú prezentáciu pred poslancami OZ v Jasove v časovom rozsahu maximálne 5 minút.
 3. Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí
 4. Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o tejto skutočnosti vopred  písomne informovaný.
 5. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá poslancom.
 6. Hlasovací lístok bude spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku budú kandidáti uvedení v abecednom poradí (podľa priezviska), s uvedením poradového čísla, priezviska a mena a akademického titulu. Hlasovací lístok bude opatrený pečiatkou obce.
 7. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje. Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží poslanec do volebnej schránky.
 8. Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je:

a) na predpísanom tlačive

b) so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta

 1. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada.
 2. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
 3. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje:

- počet prítomných poslancov

- počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky

- počet odovzdaných hlasovacích lístkov

- počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov

- výsledky voľby, resp. II. kola voľby

- meno zvoleného kandidáta

Zverejnené na www.jasov.sk , vyvesené na úradnej tabuli, zverejnené v regionálnom denníku Korzár. Ďalšie informácie na Obecnom úrade v Jasove, tel.: 055/466 41 06 počas úradných hodín.