Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Sanácia nelegálnej skládky v obci Jasov

 21.11.2019

NÁZOV PROJEKTU

Sanácia nelegálnej skládky v obci Jasov  

 
Obci Jasov bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Sanácia
nelegálnej skládky v obci Jasov“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6 -
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít,
konkrétny cieľ 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam
bývania.

Realizáciou projektu došlo k zvýšeniu počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným
podmienkam bývania, ktorý bol dosiahnutý sanáciou nelegálnej skládky komunálneho odpadu
vrátane eliminácie jej nepriaznivých vplyvov na životné prostredie.  


Merateľné ukazovatele naplnené realizáciou projektu:
 

- Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia
sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach – 2 pracovné miesta,
- Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom sanácie
nelegálnych skládok – 1 980 obyvateľov.   

Realizácia projektu: 02/2019-11/2019
Celkové oprávnené výdavky projektu: 52 636,80 EUR

 

„Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“