Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ v Jasove dňa 31.3.2020 od 16.00 hod.

 26.03.2020

Obec Jasov, Námestie sv.Floriána 259/1, 044 23 Jasov, okres Košice-okolie

V Jasove, 37/2020/OCUJAS

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Jasov, ktoré sa uskutoční

dňa 31.3.2020 od 16.00 hod. v Kultúrnom dome v Jasove

Program:

 1. Otvorenie rokovania
 2. Určenie

          a) overovateľov zápisnice

          b) zapisovateľa

 1. Voľba návrhovej komisie
 2. Správa o plnení prijatých uznesení
 3. Návrh rozpočtu na rok 2020
 4. Kemping
 5. Zmluva o zriadení vecného bremena – VSD a.s.
 6. Návrh na schválenie výšky príspevku pre deti s trvalým pobytom na území obce a navštevujúce CVČ mimo miesta TP
 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
 8. Rôzne
 9. Interpelácie
 10. Diskusia
 11. Záver

 

                                                                                                 Marián Dzurik

                                                                                                   starosta obce