Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ v Jasove dňa 28.08.2019 od 18:00 hod.

 22.08.2019

Pozvánka
V zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Jasov, ktoré sa uskutočni dňa 28.08.2019
od 18.00 hod. v sobášnej sieni Obecného Úradu v Jasove

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie a) overovateľov zápisnice
                  b) zapisovateľa
3. Voľba návrhovej komisie
4. Informácia o projekte ,, Dobudovanie a rekonštrukcia miestnych ciest a chodníkov v obci Jasov”
5. Rozšírenie školského obvodu - ,, Novačany "
6. Obec Nyírmada
7. Stavebný Úrad - Dodatok č. 11 — materiál bude dodaný v pondelok na prac. porade, nakoľko  je výpadok elektriny
8. Vyhlásenie -  voľby hlavného kontrolóra
9. Rôzne
10. Interpelácie
11.Diskusia
12. Záver

                     Marián Dzurik
                     starosta obce