Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ v Jasove dňa 25.02.2020 od 18:00 hod.

 23.02.2020

Obec Jasov, Námestie sv.Floriána 259/1, 044 23 Jasov, okres Košice-okolie

V Jasove, 23. február 2020/OCUJAS

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zvolávam

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Jasov, na podnet poslancov obce Jasov,  ktoré sa uskutoční dňa 25.2.2020 od 18.00 hod. v sobášnej sieni budove OÚ v Jasove

Program:

  1. Otvorenie rokovania
  2. Určenie

          - overovateľov zápisnice

          - zapisovateľa

  1. Voľba návrhovej komisie
  2. Územný plán
  1. Kemping – presun finančných prostriedkov na podnikateľskú činnosť
  1. Záver


                                                                                                 Marián Dzurik

                                                                                                 starosta obce