Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ v Jasove dňa 23.12.2019 od 18:00 hod.

 19.12.2019

Obec Jasov, Námestie sv.Floriána 259/1, 044 23 Jasov, okres Košice-okolie

V Jasove, 170/2019/OCUJAS

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Jasov, ktoré sa uskutoční

dňa 23.12.2019 od 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Jasove

Program:

 1. Otvorenie rokovania
 2. Určenie

           a) overovateľov zápisnice

           b) zapisovateľa

 1. Voľba návrhovej komisie
 2. Správa o plnení prijatých uznesení
 3. Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 – monitorovacia správa
 4. Úprava rozpočtu
 5. Výročná správa za rok 2018
 6. Správa audítora
 7. Záverečný účet obce
 8. Zmluva o zriadení vecného bremena – VSD, a.s.
 9. Stanovisko k stavbe VN prípojky v k.ú. obce Jasov
 10. Návrh dodatku č. 12 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu
 11. Žiadosť občanov o zriadenie účelovej prístupovej cesty do chatovej oblasti
 12. Návrh na udelenie odmien – poslanci, komisie pri OZ, starosta
 13. Kronika obce za rok 2018
 14. Rôzne
 15. Interpelácie
 16. Diskusia
 17. Záver

                                                                                                 Marián Dzurik

                                                                                                   starosta obce