Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ v Jasove dňa 22.5.2020 od 17.00 hod.

 19.05.2020

Obec Jasov, Námestie sv.Floriána 259/1, 044 23 Jasov, okres Košice-okolie

V Jasove, 37/2020/OCUJAS

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Jasov, ktoré sa uskutoční

dňa 22.5.2020 od 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Jasove

Program:

 1. Otvorenie rokovania
 2. Určenie
 • overovateľov zápisnice
 • zapisovateľa
 1. Voľba návrhovej komisie
 2. Správa o plnení prijatých uznesení
 3. Návrh rozpočtu na rok 2020
 4. Stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu
 5. Návrh VZN o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených obcou
 6. Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
 7. Návrh VZN o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Jasov
 8. Návrh VZN o určení školského obvodu základnej školy
 9. Návrh na schválenie výšky príspevku pre deti s trvalým pobytom na území obce a navštevujúce CVČ mimo miesta TP na rok 2020
 10. Štatút krízového štábu obce Jasov
 11. SIŽP - zmena integrovaného povolenia pre prevádzku „Jasov-skládka odpadov“ prevádzkovateľovi KOSIT Jasov s.r.o.
 12. KOSIT Jasov s.r.o. - Informácia o valnom zhromaždení
 13. Informácia o uzatvorení autokempingu
 14. Plán kontrolnej činnosti HK obce Jasov
 15. Prejednanie platu starostu
 16. Informácia o zmene organizačnej štruktúry obce Jasov
 17. Rôzne
 18. Interpelácie
 19. Diskusia
 20. Záver

                                                                                                Marián Dzurik

                                                                                                   starosta obce