Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ v Jasove dňa 19.02.2020 od 17:00 hod.

 14.02.2020

Obec Jasov, Námestie sv.Floriána 259/1, 044 23 Jasov, okres Košice-okolie

V Jasove, 37/2020/OCUJAS

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Jasov, ktoré sa uskutoční

dňa 19.2.2020 od 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Jasove

Program:

  1. Otvorenie rokovania
  2. Určenie

          - overovateľov zápisnice

          - zapisovateľa

  1. Voľba návrhovej komisie
  2. Výdajník pitnej vody
  3. Územný plán
  4. Kemping – info
  5. Informácie o skládke nebezpečného odpadu
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Záver


                                                                                                 Marián Dzurik

                                                                                                 starosta obce