Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ v Jasove dňa 17.5.2019 od 18:30 hod.

 14.05.2019

                      Obec Jasov, 044 23 Jasov, Námestie sv.Floriána 259/1, okres Košice-okolie
                      V Jasove, 14.5.2019

                                                              P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                                                             zvolávam

      4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Jasov, ktoré sa uskutoční
      dňa 17.5.2019 od 18.30 hod. v sobášnej sieni Obecného úradu v Jasove

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie a) overovateľov zápisnice
                 b) zapisovateľa
3. Voľba návrhovej komisie
4. Vyhlásenie termínu voľby hlavného kontrolóra obce
5. Projekt Wi-Fi
6. Interpelácie
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

                             Marián Dzurik
                             starosta obce