Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ v Jasove dňa 17.08.2020 od 17.00 hod.

 13.08.2020

Obec Jasov,  Nám. Sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov

zastúpená starostom obce Mariánom Dzurikom

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Jasov, ktoré sa uskutoční

dňa 17.8.2020 od 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Jasove

Program:

 1. Otvorenie rokovania
 2. Určenie

          a) overovateľov zápisnice

          b) zapisovateľa

 1. Správa kontrolórky k záverečnému účtu
 2. Záverečný účet
 3. Správa kontrolórky k zmene rozpočtu
 4. Zmena rozpočtu
 5. Podmienky výberového konania kemping
 6. Odpis skladových zásob kemping
 7. Správa NKÚ
 8. Informácia schválenie zberný dvor
 9. Informácia pridelenie požiarnického auta Iveco
 10. Schválenie rekonštrukcie rozhlasu
 11. Zapojenie sa do projektu výdajník vody
 12. Voľba predsedu finančnej komisie
 13. Doplnenie člena finančnej komisie
 14. Voľba konateľa zástupcu obce Jasov do spoločnosti KOSIT Jasov s.r.o.
 15. Žiadosti občanov
 16. Rôzne
 17. Interpelácie
 18. Diskusia
 19. Záver

                                                                                                Marián Dzurik

                                                                                                   starosta obce