Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ v Jasove dňa 14.09.2020 od 17.00 hod.

 10.09.2020

Obec Jasov,  Nám. Sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov

zastúpená starostom obce Mariánom Dzurikom

          

P O Z V Á N K A

 V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Jasov, ktoré sa uskutoční

dňa 14.9.2020 od 17.00 hod. v Sobášnej miestnosti OÚ

Program:

 1. Otvorenie rokovania
 2. Určenie

          a) overovateľov zápisnice

          b) zapisovateľa

 1. Voľba návrhovej komisie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Projekt výdajník vody
 4. Stacionár
 5. Žiadosti občanov
 6. Rôzne
 7. Interpelácie
 8. Diskusia
 9. Záver

                                                                                           

     Marián Dzurik

                                                                                              starosta obce

 • 14.09.2020 | 0.36 Mb