Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ v Jasove dňa 12.4.2019 od 17:00 hod.

 08.04.2019

Obec Jasov, 044 23 Jasov, Námestie sv.Floriána 259/1, okres Košice-okolie

V Jasove,  08.04.2019

Č.j. 170/2019/OCUJAS

       Z:602/2019

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Jasov, ktoré sa uskutoční dňa  12.04.2019

so začiatkom o17.00 hod. vo veľkej sále Kultúrneho domu v Jasove.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie a/ overovateľov zápisnice

                    b/ zapisovateľa

  1. Voľba návrhovej komisie
  2. Informácia o zmene organizačnej štruktúry obce Jasov
  3. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019 a programový rozpočet na roky 2019-2021
  4. Doplnenie členov komisií obecného zastupiteľstva o členov neposlancov
  5. Prerokovanie žiadostí a dotácií
  6. Interpelácie
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Záver

                                                                                               Marián   Dzurik

                                                                                                starosta obce