Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ v Jasove dňa 09.08.2019 od 18:00 hod.

 06.08.2019

Obec Jasov, 044 23 Jasov, Námestie sv.Floriána 259/1, okres Košice-okolie

V Jasove,

,

P O Z V Á N K A

                         V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Jasov, ktoré sa uskutoční

dňa  9.8.2019 od 18.00 hod. v sobášnej sieni Obecného úradu v Jasove

Program:

 1. Otvorenie rokovania
 2. Určenie
 • a.) overovateľov zápisnice
 • b.) zapisovateľa
 1. Voľba návrhovej komisie
 2. Úprava rozpočtu
 3. Pridelenie nájomných bytov v 20 b.j. na ulici Ku kachličkárni
 4. Prerokovanie odmeny hlavného kontrolóra obce za I.polrok 
 5. Použitie motorového vozidla Citroen
 6. Rekonštrukcia NN siete v obci Jasov
 7. Rôzne
 8. Interpelácie
 9. Diskusia
 10. Záver

                                                                                 

                                                                                                 Marián Dzurik

                                                                                                 starosta obce