Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

POZVÁNKA na 28. zasadnutie OZ dňa 3.12.2018 od 18:OO hod.

 30.11.2018

Obec J a s o v, 044 23 Jasov, Námestie sv. Floriána 259/1, okres Košice – okolie
číslo:  329/2018
V Jasove 30.11.2018


P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
z v o l á v a m
28. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Jasov, ktoré sa uskutoční dňa 3.12.2018
  od  18,00 hod.  v sobášnej sieni na Obecnom úrade v Jasove.

Program:
1.  Otvorenie rokovania
2.  Voľba návrhovej komisie
3.  Určenie
     a) overovateľov zápisnice
     b) určenie zapisovateľa
4.  III. Zmena programového rozpočtu obce Jasov na rok 2018
5.  Prerokovanie žiadosti o preplatenie zostatkovej dovolenky odchádzajúceho starostu obce
6.  Rôzne
7.  Záver
                                                                        

                                                                Ing. Gabriel Nagy  v.r.
                                                                         starosta obce