Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Pozvánka na 27. zasadnutie OZ v Jasove dňa 29.10.2018 od 17:00 hod.

 26.10.2018

Obec J a s o v, 044 23 Jasov, Námestie sv. Floriána 259/1, okres Košice – okolie
číslo:  329/2018
V Jasove,  29.10.2018


P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 
z v o l á v a m

   27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Jasov, ktoré sa uskutoční dňa 29.10.2018
   17,00 hod.  v sobášnej sieni na Obecnom úrade v Jasove.

Program:

1.  Otvorenie rokovania
2.  Voľba návrhovej komisie
3.  Určenie
    a) overovateľov zápisnice
    b) určenie zapisovateľa
4.  Monitoring programového rozpočtu obce k 30.06.2018, čerpanie rozpočtu k  30.06.2018 a  hospodárenie podnikateľskej činnosti obce k 30.06.2018
5.  Žiadosti o odkúpenie majetku obce Jasov
6.  Žiadosť občanov o zabezpečenie oplotenia na lukostreleckom štadióne
7.  Odsúhlasenie poplatkov za služby spojené s prenájmom Futablového štadióna spoločnosťou RH-  STAV s.r.o.
8.  Schválenie textu kroniky za rok 2017
9.  Rôzne
10.  Záver
                                                                        

      Ing. Gabriel Nagy  v.r.
                                                                        starosta obce