Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Pozvánka na 26. zasadnutie OZ v Jasove dňa 20.9.2018 od 17:00 hod.

 17.09.2018

Obec J a s o v, 044 23 Jasov, Námestie sv. Floriána 259/1, okres Košice – okolie
číslo:  329/2018
V Jasove,  17.09.2018


P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 
z v o l á v a m

   26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Jasov, ktoré sa uskutoční dňa 20.09.2018
   17,00 hod.  v sobášnej sieni na Obecnom úrade v Jasove
.

Program:

1.  Otvorenie rokovania
2.  Voľba návrhovej komisie
3.  Určenie
    a) overovateľov zápisnice
    b) určenie zapisovateľa
4.  Prerokovanie podania žiadosti na o nenávratný finančný príspevok  na zriadenie miestnej  občianskej poriadkovej služby v obci Jasov
5.  Prerokovanie žiadosti o súhlas na použitie erbu obce Jasov
6.  Rôzne
7.  Záver
                                                                        

                                                                      Ing. Gabriel Nagy
                                                                        starosta obce