Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Pozvánka na 25. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Jasove- 27.8.2018

 24.08.2018

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
z v o l á v a m

   25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Jasov, ktoré sa uskutoční dňa 27.08.2018
   17,00 hod.  v sobášnej sieni na Obecnom úrade v Jasove.

Program:

1.  Otvorenie rokovania
2.  Voľba návrhovej komisie
3.  Určenie
    a) overovateľov zápisnice
    b) určenie zapisovateľa
4.  Prerokovanie návrhu II.zmeny programového rozpočtu na rok 2018
5.  Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa   za člena  školskej rady v Materskej škole a za  člena  školskej rady v Základnej škole
6.  Žiadosť občianskeho združenia JASTEN  o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Jasov na rok  2018
7.  Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech VSD a.s.
8.  Rôzne
9.  Diskusia
10.  Interpelácie
11.  Záver

Ing. Gabriel Nagy
starosta obce