Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Oznámenie o vyhlásení výberového konania - príslušník miestnej občianskej poriadkovej služby v prostredí MRK

 11.09.2018


Oznámenie o vyhlásení výberového konania
Obec Jasov, Námestie sv. Floriána 259/1, 044 23  Jasov
vyhlasuje výberové konanie na
Osem pracovných miest – príslušník miestnej občianskej poriadkovej služby v prostredí MRK

Výberové konanie sa uskutoční dňa 19.9.2018 o 10:00 hod. v priestoroch sobášnej siene Obce Jasov, Námestie sv. Floriána 259/1 v Jasove.


Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu  Obecného úradu v Jasove, Námestie sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov.

Žiadosť je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie MOPS– NEOTVÁRAŤ“.
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 18.9.2018 do 15.00 hod. (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
žiadosť, o prijatie do zamestnania
životopis uchádzača (forma Europass),
kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, ( vysvedčenie z posledného ročníka ZŠ s doložkou, v prípade, že má vyššie vzdelanie doklad o tomto vzdelaní)
uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

Predpoklady pre pozíciu príslušník miestnej občianskej poriadkovej služby v prostredí MRK:
má minimálne 18 rokov
má ukončenú povinnú školskú dochádzku v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní(„školský zákon“)
nesmie byť právoplatne odsúdený za:
trestný čin podľa „1. hlavy Trestné činy proti životu a zdraviu“ Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. a
akýkoľvek zločin v zmysle Trestného zákona 300/2005 Z.z.

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.
Neúspešných kandidátov na výberovom konaní už obec nebude kontaktovať.
Miestom výkonu práce je rómska osada obce, iné časti obce po súhlase starostu obce.
Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01/10/2018

Pracovnou náplňou koordinátora MOPS bude:
výkon práce ako riadneho člena MOPS
motivovať, viesť a usmerňovať ostatných členov MOPS
kontrola prítomnosti členov MOPS
pridelenie pracovnej náplne jednotlivým členom
kontrola vykonanej práce jednotlivých členov
organizácia pracovného času členov občianskej hliadky
vedenie a archivácia smenoviek
komunikácia s PZ SR a starostom obce

Výkon činnosti člena MOPS zahŕňa:

1. Ochranu verejného poriadku Člen MOPS najmä:

• dohliada na dodržiavanie verejného poriadku v osade a v celej obci,
• monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, MRK a väčšinového obyvateľstva,
• je nápomocný hliadke Policajného zboru SR
• neodkladne starostovi obce prípady hroziaceho väčšieho konfliktu a protiprávneho konania zo strany obyvateľov obce, súvisiaceho s udržaním verejného poriadku,
• pôsobí preventívne na protiprávne správanie sa vo vylúčenej lokalite
• monitoruje pohyb cudzích osôb a motorových vozidiel v obci (podomoví predajcovia, falošní poskytovatelia služieb a pod..) a prípadne to hlási starostovi obce
• poskytuje základné právne informácie občanom v oblasti ochrany verejného poriadku a ochrany životného prostredia v rámci svojej kompetencie,
• je účastný a nápomocný, po predchádzajúcom súhlase starostu obce pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných obcou, alebo členmi MRK.

2. Ochranu súkromného a verejného majetku Člen MOPS najmä:

• výkonom svojej činnosti predchádza poškodzovaniu majetku obyvateľov MRK ako aj ostatných obyvateľov obce
• monitoruje ochranu rodinných domov a dlhodobo opustených obydlí,
• dohliada na ochranu verejného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie verejných priestorov, vandalizmus, t.z. úmyselné poškodzovanie verejných budov, zariadení a pod....),
• monitoruje a hlási prípady podozrení z nelegálneho odberu elektrickej energie starostovi obce
• nesmie byť právoplatne odsúdený za:
• trestný čin podľa „1. hlavy Trestné činy proti životu a zdraviu“ Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. a
• akýkoľvek zločin v zmysle Trestného zákona 300/2005 Z.z.

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.
Neúspešných kandidátov na výberovom konaní už obec nebude kontaktovať.
Miestom výkonu práce je obec Jasov.
Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01/10/2018

Pracovnou náplňou koordinátora MOPS bude:
• výkon práce ako riadneho člena MOPS
• motivovať, viesť a usmerňovať ostatných členov MOPS
• kontrola prítomnosti členov MOPS
• pridelenie pracovnej náplne jednotlivým členom
• kontrola vykonanej práce jednotlivých členov
• organizácia pracovného času členov občianskej hliadky
• vedenie a archivácia smenoviek
• komunikácia s PZ SR a starostom obce

Výkon činnosti člena MOPS zahŕňa:

1. Ochranu verejného poriadku Člen MOPS najmä:

• dohliada na dodržiavanie verejného poriadku v osade a v celej obci,
• monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, MRK a väčšinového obyvateľstva,
• je nápomocný hliadke Policajného zboru SR
• neodkladne hlási starostovi obce prípady hroziaceho väčšieho konfliktu a protiprávneho konania zo strany obyvateľov obce, súvisiaceho s udržaním verejného poriadku,
• pôsobí preventívne na protiprávne správanie sa vo vylúčenej lokalite
• monitoruje pohyb cudzích osôb a motorových vozidiel v obci (podomoví predajcovia, falošní poskytovatelia služieb a pod..) a prípadne to hlási starostovi obce
• poskytuje základné právne informácie občanom v oblasti ochrany verejného poriadku a ochrany životného prostredia v rámci svojej kompetencie,
• je účastný a nápomocný, po predchádzajúcom súhlase starostu obce pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných obcou, alebo členmi MRK.

2. Ochranu súkromného a verejného majetku Člen MOPS najmä:

• výkonom svojej činnosti predchádza poškodzovaniu majetku obyvateľov MRK ako aj ostatných obyvateľov obce
• monitoruje ochranu rodinných domov a dlhodobo opustených obydlí,
• dohliada na ochranu verejného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie verejných priestorov, vandalizmus, t.z. úmyselné poškodzovanie verejných budov, zariadení a pod....),
• monitoruje a hlási prípady podozrení z nelegálneho odberu elektrickej energie starostovi obce
• upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamuje danú skutočnosť príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii,
• je oprávnený pri spáchaní trestného činu, alebo bezprostredne po ňom obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá sa skutku dopustila. Takú osobu musí bezodkladne odovzdať útvaru PZ SR, útvaru Vojenskej polície alebo útvaru Colnej správy (zákon č. 301/2005 Z.z. trestný poriadok).

3. Ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi Člen MOPS najmä:

• kontroluje pohyb maloletých detí v danej lokalite a obci bez prítomnosti rodičov,
• kontroluje miesta stretávania sa detí a mládeže vo večerných hodinách bez kontroly rodičov (napr. cintorín, športoviská,...)
• v spolupráci s PZ SR asistuje pri výkone kontroly maloletých osôb do 15 rokov a mladistvých osôb do 18 rokov, ktoré sa zdržiavajú bez dozoru zákonných zástupcov po 21.00 hod. na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje, alebo požívajú alkoholické nápoje a iné návykové látky (zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb)
• kontroluje školopovinné detí, zdržujúce sa v danej lokalite a obci počas vyučovania, zisťuje príčiny ich neúčasti na vyučovaní, v prípade choroby dieťaťa upozorňuje ich rodičov na dodržiavanie liečebného režimu a nahlasuje takéto prípady obecnému úradu
• poskytuje základné informácie v oblasti prevencie ochrany zdravia a hygieny

4. Ochranu životného prostredia Člen MOPS najmä:

• upozorňuje občanov na správne nakladanie s komunálnym odpadom a v prípade porušenia prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania (zákaz sypania odpadu mimo odpadových nádob, do potoka, zakladania nelegálnych skládok)
• upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a v prípade porušenia prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania
• ohlasuje požiar Hasičskému a záchrannému zboru SR alebo Dobrovoľnému hasičskému zboru obce Jasov
• kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar
• monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu (zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch )
• upozorňuje a nahlasuje prípady stavieb bez stavebného povolenia Spoločnému stavebnému úradu
• poskytuje základné informácie v oblasti prevencie a ochrany životného prostredia

5. Ochranu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky Člen MOPS najmä:

• monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a upozorňuje deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu
• predchádza a zisťuje vinníkov poškodzovania vozidiel, objektov a zranenia osôb, ku ktorým dochádza napr. vplyvom hádzania kameňov

Zásada nediskriminácie:
V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).