Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v MŠ Jasov- odborný zamestnanec

 21.11.2018

Obec Jasov
Obecný úrad Jasov, Námestie sv. Floriána1                                      
                                    email: podatelna@jasov.sk


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste


V zmysle §11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:
Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Jasov, Námestie sv. Floriána 1, 044 23  Jasov
Počet voľných pracovných miest: 1
Kategória voľného pracovného miesta: odborný zamestnanec v MŠ-školský špeciálny pedagóg alebo sociálny pedagóg
Predpoklady: podľa zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp. podľa vyhlášky MŠ SR                            č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a  odborných zamestnancov.
Pracovný pomer na dobu: určitú
Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požadované doklady:
žiadosť o prijatie do zamestnania,
profesijný životopis,
doklady o ukončenom vzdelaní,
súhlas so spracovaním osobných údajov,
v prípade úspešnosti vo VK/VP Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do 30.11.2018 do 12:00 hod na adresu: Obec Jasov, Námestie sv. Floriána 1, 044 23  Jasov
Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania OZ MŠ – neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Obec Jasov. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.
Ústny pohovor sa uskutoční dňa 5.12.2018 o 9:30 hod v budove Obecného úradu obce Jasov, Námestie sv. Floriána 1
Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty.“

V Jasove,  dňa 19.11.2018
         Ing. Gabriel Nagy
                                                                                                                                   starosta obce