Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Jasove určilo nasledovné komisie ako poradný orgán:

komisia finančná, obchodu a služieb, sociálnych vecí

 • predseda komisie: Ing. Jana Sabolová
 • členovia komisie: Juraj Bukovič, Ing. Eva Hužvárová, Ing. Jozef Menda, , Ing. Eva Némethová, Jozeg Žiga

komisia stavebná, bytová, životného prostredia

 • predseda komisie: Ing. Ervín Bačo
 • členovia komisie: Dezider Bodnár, Juraj Dzurik, Magdaléna Frágnerová, Alexander Horváth, Tibor Perlik

komisia kultúry, školstva, športu, verejného poriadku a pre rómske otázky

 • predseda komisie: PaedDr. Pavol Martinove
 • členovia komisie: Marián Dzurik, Milan Dzurik, Andrej Hudák, Lýdia Maurská, Mgr. Mária Pekarovičová,

komisia na ochranu verejného záujmu

 • predseda komisie: Dezider Bodnár
 • členovia komisie: Milan Dzurik, Alexander Horváth

Komisie obecného zastupiteľstva sú, podobne ako obecná rada, fakultatívnym orgánom a obecné zastupiteľstvo ich môže zriadiť, a to ako:

 • stále, ktoré pôsobia počas celého volebného obdobia,
 • dočasné, ktoré môžu byť vytvorené na vyriešenie konkrétnej úlohy, ktorá nemá trvalý charakter.

Komisie majú funkciu

 • poradnú
  • vypracovávajú stanoviská k návrhom materiálov ako podklad pre rozhodovanie obecného zastupiteľstva,
  • spolupracujú pri tvorbe koncepcie rozvoja danej oblasti a pod.,
 • iniciatívnu
 • vypracovávajú návrhy a podnety na riešenie záležitostí, patriacich do oblasti ich pôsobenia,
 • spracovávajú návrhy všeobecne záväzných nariadení a pod.,
 • kontrolujú plnenie uznesení obecného zastupiteľstva,
 • kontrolujú dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení,
 • upozorňujú orgány obce na nedostatky, ktoré zistia na svojom úseku a iniciatívne prispievajú k ich odstráneniu a pod.
 • kontrolnú

Zákon neurčuje, ktoré komisie majú byť zriadené, preto sa zvyčajne vychádza zo základných samosprávnych funkcií obce.
Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť komisie pre oblasť

 • financií,
 • správy obecného majetku,
 • podnikateľskej činnosti,
 • obchodu, služieb, cestovného ruchu,
 • dopravy a verejnoprospešných služieb,
 • kultúry, vzdelávania, mládeže a športu,
 • sociálnu a bytovú,
 • životného prostredia,
 • výstavby a územného plánovania,
 • ochrany verejného poriadku,
 • kontroly a pod..

Zloženie komisií upravuje zákon len veľmi zjednodušene a určuje, že obecné zastupiteľstvo volí členov komisie z poslancov obecného zastupiteľstva a z obyvateľov obce.  Ak majú komisie plniť zákonom stanovené funkcie, je žiaduce, aby v nich pracovali odborníci na príslušnú oblasť.

Na rozdiel od obecnej rady, ktorá má charakter politického orgánu, komisie sú predovšetkým odborným orgánom obecného zastupiteľstva pre určenú oblasť.