Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Dňa 21.12.2018 Vás Obec Jasov pozýva na ustanovujúce zasadnutie OZ v Jasove

 18.12.2018

Obec Jasov, 044 23 Jasov, Námestie sv. Floriána 259/1,

číslo :  611 /2018
V Jasove, 18.12.2018
                                                                                        P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 ods.3) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov
Obec Jasov oznamuje
že dňa 21.12.2018 so začiatkom od 17:00 hod
sa uskotoční  ustanovujúce  zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Jasov vo  veľkej sále Komunitného centra.

Program rokovania :

1. Úvodné náležitosti :
            a)  Otvorenie rokovania
            b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
             c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie    osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného    zastupiteľstva
            d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia     ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
            e)  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
            f)  Vystúpenie starostu.

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
3. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
5. Poverenie zástupcu starostu
6. Schválenie sobášneho dňa a poslancov oprávnených sobášiť a nosiť insígnie.
7. Určenie počtu členov komisií zriadených pri obecnom zastupiteľstve a schválenie členov komisií
8. Voľba predsedov komisií
9. Určenie platu  starostu obce
10. Záver