Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

22.02.2017- OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA NA VÝRUB DREVÍN

 22.02.2017

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Jasov ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 8.2.2017 začala na základe žiadosti Rád Premonštrátov – Opátstvo Jasov, Podzámok 28, 044 23 Jasov, konanie č. OcÚJas 145/2017 o vydanie súhlasu na výrub drevín druh: sekvojovec mamutí (Seguioademdron giganteum) 2 ks s obvodmi 102 cm, 91 cm, tuja západná (Thuja occidentalis) 29 ks  - presadiť  a 12 ks návrh na výrub a  jelša lepkavá (Almus glutinosa) 15 ks  navrhnutá na presadenie. Dreviny rastú na pozemku parc. č. 2, v katastrálnom území Jasov, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa.

Dôvod na vydanie súhlasu na výrub je z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a pre jeho prípravu a vykonania obnovy podľa § 32 odseku 4 pamiatkového zákona

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: obecjasov@stonline.sk

Zverejnené dňa 22.02.2017