Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Pozvánka na 23. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Jasove- 25.06.2018

 22.06.2018

Obec J a s o v, 044 23 Jasov, Námestie sv. Floriána 259/1, okres Košice – okolie
číslo:       /2018
V Jasove,  21.06.2018
P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  z v o l á v a m

   23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Jasov, ktoré sa uskutoční dňa 25.06.2018
   17,00 hod. v budove Obecného úradu v Jasove v sobášnej sieni.

Program:

1.  Otvorenie rokovania
2.  Voľba návrhovej komisie
3.  Určenie
    a) overovateľov zápisnice
    b) určenie zapisovateľa
4.  Prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce Jasov za rok 2017
5.  Žiadosť občana Obce Jasov o úpravu infraštruktúry obce na ulici Jaskynná
6.  Žiadosť o odpredaj majetku obce
7.  Prenájom majetku obce Jasov  - futbalový areál
8.  Komunitný plán obce Jasov- informácie a predloženie strategickej časti  KP
9.  Rôzne
10.  Interpelácie
11.  Záver
                                                                        

                                                                    Ing. Gabriel Nagy
                                                                        starosta obce