A falu területrendezése

ZMENY A DOPLNKY č.1 - Územný plán obce JASOV (zverejnené 28.05.2021 veľkosť: 889MB)

Otázky a pripomienky: uzemnyplan@jasov.sk

Obec Jasov ako orgán územného plánovania vyzýva verejnosť a dotknutú verejnosť definovanú v §3 písm. r-s zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, na predkladanie podnetov na aktualizáciu Územného plánu obce Jasov. Podnety a žiadosti o zapracovanie do zmien a doplnkov ÚPO verejnosť môže doručiť na obecný úrad písomnou formou do 31.5.2020.