Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Aktuality | Projekt Miestna občianska poriadkova služba v obci Jasov


Miestna občianska poriadková služba v obci Jasov

Názov projektu: Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Jasov
Kód projektu v ITMS2014: 312051J825
Prijímateľ projektu: Obec Jasov
Miesto realizácie projektu: Obec Jasov
Cieľ projektu: Zvýšiť zamestnanosť príslušníkov marginalizovaných komunít, predovšetkým                          marginalizovaných rómskych komunít a zvýšiť bezpečnosť obyvateľov v obci Jasov.
Cieľové skupiny: príslušníci marginalizovaných rómskych komunít (MRK), zamestnanci verejnej správy pracujúci s MRK, nepriamo: ostatní obyvatelia obce, návštevníci obce

Začiatok realizácie projektu: 09/2018
Koniec realizácie projektu:   08/2021
Celková výška oprávnených výdavkov (EUR): 201 610,80€
Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR (%): 95%
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku (EUR): 191 530,26€
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov  (EUR):               10 080,54€
Typ projektu: dopytovo orientovaný
V obci Jasov pôsobí v rámci projektu od 1.10.2018 miestna občianska poriadková služba, ktorá má 8 členov:8 z obyvateľstva MRK.
Hlavnými úlohami členov MOPS sú:
zabezpečovanie ochrany verejného poriadku
ochrana súkromného a verejného majetku
ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi
zabezpečovanie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky
zabezpečovanie ochrany životného prostredia
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Celý text si múžete pozrieť Thttp://www.jasov.sk//files/2018-12-04-115556-Propag__cia_projektu_MOPS_na_webe.pdfU

www.ludskezdroje.gov.sk | www.esf.gov.sk | www.minv.sk 

Zoznam aktualít