Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Aktuality | Novostavba materskej školy v obci Jasov- Projekt financovaný cez európske fondy

NÁZOV PROJEKTU
Novostavba materskej školy v obci Jasov

STRUČNÝ OPIS PROJEKTU


Obci Jasov bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Novostavba materskej školy v obci Jasov“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6 -Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, konkrétny cieľ 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.

Realizáciou projektu obec dosiahne vybudovanie novej kapacity materskej školy v obci a dôjde k naplneniu hlavného cieľa projektu, t. j. zabezpečiť deťom v predškolskom veku kvalitný prístup k predprimárnemu vzdelávaniu prostredníctvom vybudovania nového elokovaného pracoviska materskej školy a vytvoriť pre nich optimálne podmienky pre výchovno- vzdelávací proces.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

www.esf.gov.sk                                                 www.minv.sk

Zoznam aktualít