Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Súčastnosť

Obec Jasov sa v najnovšom ponímaní zriadila zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí, t.j. dňom 23. - 24. novembra 1990.

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone jej samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

Súčasní obyvatelia obce si s úctou pripomínajú dedičstvo svojich predkov a pokúšajú sa ho znásobiť, so zabezpečením šťastného života pre nasledujúce generácie. Ubezpečujú nás o tom novovytvorené hodnoty a spokojný život obyvateľov obce. 
Nech stránka, ktorú ste  práve navštívili  podá o tom svedectvo pre každého záujemcu.