Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

A monostor freskói

Pusztába való menekülés
Betlehemi kisdedek
Keresztelő Szent János születése

Az öt terjedelmes boltíven Kracker KERESZTELŐ SZENT JÁNOS TÖRTÉNETÉT örökítette meg.

A szentély feletti jelenet az ő Születését ábrázolja. Illuzórikus falmélyedések, pillérek és vázák között helyezkedik el. Keresztelő Szent János apja egy Zakariás nevezetű zsidó pap volt, anyja pedig Áron leányai közé tartozott, s Erzsébetnek hívták. Zakariásnak megjelent Gábriel arkangyal, s hírül adta neki hogy megszületik fia: János. Mivel nem akarta elhinni, fia kereszteléséig némaságra lett ítélve. A különféle alakok között felismerhetjük Szent Erzsébetet gyermekkel a karján, és Szent Zakariást, aki írótáblát tart a kezében ezzel a felirattal: "Nomen eius loannes est." ("János a neve").

A második boltíven lévő festmény két tematikus részre osztható. A kompozíció jobb oldala a Betlehemi kisdedek meggyilkolását ábrázolja. - a meggyilkolt gyermekek teste fölött síró anyákat. A bal oldalon található jelenet a Pusztába való menekülést ábrázolja, egy újszövetségi apokrifet, amely szerint a gyermekkel menekülő Erzsébetnek megnyílt a szikla, ahová meghúzódtak. (Újszövetségi apokrif, történelmi iratok, melyek az újszövetségi iratokat próbálják utánozni.)

Igehirdetés a pusztában

A harmadik boltíves mezőbe helyezte el Kracker a legterjedelmesebb. kompozícióját - Igehirdetés a pusztában. A freskó középpontjában Keresztelő Szent János látható, ahogy kezével a közeledő -dicsfénnyel körülvett - Krisztusra mutat. Azt mondja: "Ecce Agnus Dei qui tollit peccata mundi" Nézzétek, az Isten Báránya! " Ő veszi el a világ bűneit." Körülütte korabeli ruhákba öltözött álló és ülő alakok találhatók. Az a férfi, aki KeresztelS Szent Jánossal szemben ül a sziklán, magának Kracker Lukács Jánosnak a portréja, s egy középkori német földbirtokos öltözékét viseli. Öltözékével kitűnik a freskón. A négy sarokban a négy evangélista található az attribútumaival: az elülső bal sarokban Szent Máté emberrel, angyallal, az elülső jobb sarokban Szent Márk egy oroszlánnal, a hátulsó bal sarokban Szent Lukács van egy bikával, és ajobb sarokban pedig Szent János egy sassal.

A negyedik boltíven Keresztelő Szent János lefejezése van megfestve. Ezt a történetet a Biblia így írja le: Heródes Heródiást - testvérének, Fülöpnek az özvegyét - vette feleségül. János ezekkel a szavakkal figyelmeztette Heródest: "Nem szabad testvéred feleségével élned." Emiatt Heródiás megharagudott rá, el szerette volna tétetni láb alól, de nem tudta. Heródes ugyanis félt Jánostól. Tudta, hogy igaz és szent ember, ezért védelmezte. Végül mégis eljött a kedvező alkalom. Születése napján lakomat rendezett főembereinek, tisztjeinek és Galilea előkelőinek. Közben Heródiásnak a leánya, Salome, bement és táncolt nekik, s Heródes és vendégei előtt nagy sikert aratott. A király így szólt a leányhoz: "Kérj tőlem, amit akarsz, és megadom neked." Meg is esküdött neki: "Bármit kérsz, megadom, akár országom felét is. "Az kiment, és megkérdezte anyját: "Mit kérjek?" "Keresztelő János fejét." - válaszolta. Visszasietett a királyhoz, és előadta kérését: "Azt akarom, hogy most mindjárt add nekem egy tálon Keresztelő János fejét!"

Keresztelő Szent János lefejezése

A király igen szomorú lett, de az esküre és a vendégekre való tekintettel nem akarta elutasítani. Azon nyomban küldte a hóhért, azzal a paranccsal, hogy hozza el János fejét. Az ment és lefejezte a börtönben, és tálcára téve elhozta a fejét, odaadta a leánynak, a leány pedig átnyújtotta anyjának. Ez a mű központi témája. Középen áll a hóhér, bal kezében Keresztelő Szent János levágott fejével, melyet egy tálra helyez, amit Salome tart. A kompozíciót két kopjás zsoldos egészíti ki. Az egész jelenetet. ornamentális díszítés szegélyezi.

Mennyei koncert

Az utolsó boltozaton lévő kompozíciónak a címe Mennyei koncert, és Szent Cecíliát ábrázolja, aki orgonán játszik, és hangszeres angyalok csoportja veszi körül. A teret illuzórikus művészi megoldás szegélyezi vázákkal, falmélyedésekkel és pilaszterekkel, melyek jellegzetesen alakított megtört rokokó párkányzatban végződnek. A boltozatközötti sávok dekoratív elemekkel díszítettek, amelyen rácsozott és akantuszlevél motívum van túlsúlyban. A boltozatközötti sáv nyugati oldalán, amely a szentély boltozatát választja el a hajó első boltozatától, az Eklézsia (egyház) alakja látható kehellyel, tiarával és kereszttel. A keleti oldalon egy ószövetségi próféta alakja látható a Tízparancsolattal. A boltozatközötti sávokat, melyek a hajó harmadik és negyedik boltozatát választják szét, a próféták alakjai díszítik.