Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Oznamy | Obchodná verejná súťaž- vyhlásenie

OBEC JASOV, Námestie sv. Floriána 259/1,  044 23 Jasov,
zastúpená starostom obce Ing. Gabrielom Nagyom
Č.j.           411 /2018
V Jasove, dňa 31.07.2018

Podmienky Obchodnej verejnej súťaže
na prenájom nebytových priestorov a ostatných plôch v rámci
futbalového  štadióna na ulici Podzámok č. 126

Súťažné poklady

Časť I.
Všeobecné podmienky a predmet predaja


1.         Identifikácia vlastníka a vyhlasovateľa:                                                                    

1.1.  Označenie vlastníka :             Obec Jasov, Námestie sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov


1.2.  Označenie vyhlasovateľa:      Obec Jasov, Námestie sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov
       IČO :  00324264                      DIČ : 2020496533                                                            
       Bankové spojenie :                  VÚB a.s. Moldava n/B     
       IBAN :                                     SK57 0200 0000 0000 0412 3542

1.3      Kontakná osoba :                  
           Ing. Gabriel Nagy, telefon: 055/4664106, Fax: 055/4668214, e-mail : starosta@jasov.sk

2.        Predmet  prenájmu :                                                                                                       

2.1.  Obec JASOV  je vlastníkom a správcom nehnuteľností nachádzajúcich sa na LV č. 867
         na parc. č. 928/3, zast. plochy a nádvoria, Šatne a tribúna o výmere 297m2
         na par. č. 928/8, zast. plochy a nádvorie, Kolkáreň a bufetová časť (111m2) o výmere 389 m2
         na par. č. 928/7 , zast. plochy a nádvorie, Skladové priestory o výmere 90 m2
         na par. č. 928/1, ostatné lochy, Futbalové ihrisko o výmere 11 928 m2
  v katatsry obce Jasov , k.ú. Jasov.
Obec Jasov – je oprávnená uvedenú nehnuteľnosť  prenajímať

2.3. Predmetom nájmu je časť nehnuteľnosti  v súčasnej dobe využívanej ako KOLKÁREŇ a BUFET
Konkrétne sa jedná o tieto priestory:
            - hygienické zariadenie
            - sklad
            - barová miestnosť
            - šatne
            - kolkárske dráhy v počte 2 ks
            - skladové priestory

       2.4 Predmetom nájmu je ďalej TRIBUNA, kde sa nachádzajú : 4 priestory ako šatne  ,
miestnosť so  sprchami ,  WC, spoločenská miestnosť,
2 miestnosti  KLUBOVNE a  jedna miestnoť ako SKLAD.

       2.5 Predmetom nájmu je aj TRÁVNATÉ FUTBALOVÉ IHRISKO ohraničené zábradlím vyso kým 1,00 m  po celom obvode ihriska.
 
  Nebytové priestory sú zabezpečený inštalačnými rozvodmi /elektrika, voda,
kanalizácia, žumpa, kúrenie -plyn/. Vstup do objektu je z verejnej komunikácie.

Časť II
Obhliadka predmetu nájmu a predkladanie ponúk


3.        Obhliadka nehnuteľnosti:                                                                                            
3.1      Obhliadku nehnuteľnosti je možné uskutočniť po dohode s vyhlasovateľom.

4.        Obsah ponuky :                                                                                                             
4.1.    Obchodné meno a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a trvalé bydlisko fyzickej
          osoby, IČO, DIČ, IČ DPH u platcu DPH, číslo účtu, telefonický a mailový kontakt.

4.2      Účel nájmu, plánovaný spôsob využitia priestorov,(okrem výherných hracích prístrojov)
spôsob financovania , výška vlastných investícií do prenajatých  nehnuteľností a pozemkov
Vlastné investície do rekonštrukcie a opráv nehnuteľností sa nemôže odpočítavať z  nájmného, ktoré bude navrhnuté. Po skončení  doby prenájmu alebo vypovedaní nájomnej  zmluvy zo strany uchádzača sa investície do nehnuteľnosti vo vlastníctve obce nebudú  vrátené.

4.3      Ponuka nájomného – uviesť formou sadzby nájomného v …..  eu na  1 rok s DPH, ak je  záujemca  platcom DPH.
Minimálna sadzba nájomného je vo výške  2 400,- eur na 1 rok.
            ( prevádzkové náklady nie sú súčasťou nájmu )

4.4      Podpis štatutárneho zástupcu právnickej osoby alebo podpis fyzickej osoby.

4.5      Doba na prenájom – 10 rokov


5.      Miesto a lehota na predkladanie ponúk:                                                                    

5.1.    Ponuky je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa :  Obecný úrad, Námestie sv. Floriána  259/1 , 044 23  Jasov alebo osobne do  podateľne Obecného úradu v Jasove ,
v uzavretej obálke, na ktorej  bude uvedená adresa vyhlasovateľa a uvedené meno,  priezvisko a adresa uchádzača (resp. názov a adresa právnickej osoby)  a výrazné  označenie heslom:
  * NEOTVÁRAŤ - Prenájom nebytových priestorov – Fotbalový areál*
5.2  Lehota na predkladanie ponúk  končí dňa  15.08.2018   o 15.00 hod.


6.     Vyhodnotenie ponúk a viazanosť ponúk :                                                                  

6.1     Vyhodnotenie ponúk bude vykonané do 10 dní od lehoty na predkladanie ponúk
6.2     Ponuky, ktoré nebudú obsahovať náležitosti podľa bodu 4. budú zo súťaže vylúčené
6.3.    Kritériam na vyhodnotenie ponúk :
1.  vhodný účel nájmu ,
2. výška ročného nájomného
3.  výška investícií zo strany nájomcu
6.4.    Všetkým účastníkom súťaže, ktorí predložia kompletné ponuky, budú písomne oznámená
          úspešnosť, resp. neúspešnosť v obchodnej verejnej súťaži.
6.5.    Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.09.2018.
6.6.    Vyhlasovateľ si  v súlade s § 283 zákon č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení               neskorších predpisov vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže. Zároveň si    vyhradzuje právo verejnú obchodnú súťaž  kedykoľvek zrušiť.

7.        Uzatvorenie zmluvy:                                                                                                  

7.1.    S úspešným uchádzačom bude po vyhodnotení súťaže uzatvorená nájomná zmluva.
7.2.    Nájomná doba bude uzatvorená na dobu určitú, na 10 rokov s dvojmesačnou výpovednou
          lehotou.
7.3.    S minimálnymi zmluvnými podmienkami, ktoré musia byť súčasťou zmluvy, sa uchádzači
          môžu oboznámiť u kontaktnej osoby vyhlasovateľa.
7.4.    Ak nedôjde k dohode o uzatvorení nájomnej zmluvy s úspešným uchádzačom, prenajímateľ  
          bude o uzatvorení nájomnej zmluvy rokovať s ďalšími uchádzačmi v poradí, v akom sa   
          umiestnili v obchodnej verejnej súťaži.


V Jasove, dňa  31.júla 2018
         
       Ing. Gabriel Nagy, starosta Obce Jasov

..

Zverejnené na internetovej stránke a oznamovacej tabuli :
od: 31.07.2018
do: 15.08.2018

Zoznam oznamov