Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Oznamy | Pozvánka na 22. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Jasove- 28.5.2018

Obec J a s o v, 044 23 Jasov, Námestie sv. Floriána 259/1, okres Košice – okolie
číslo:       /2018
V Jasove,  23.05.2018
                                                       P O Z V Á N K A
V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  z v o l á v a m
   22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Jasov, ktoré sa uskutoční dňa 28.05.2018
   17,00 hod. v budove Obecného úradu v Jasove v sobášnej sieni.
Program: 
1.  Otvorenie rokovania
2.  Voľba návrhovej komisie
3.  Určenie 
    a) overovateľov zápisnice
    b) určenie zapisovateľa
4.  Správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
5.  Prerokovanie návrhov na doplnenie členov pracovných komisíí pracujúcich pri  zastupiteľstve občanmi obce Jasov
6.  Návrh zmluvy o spoluprácu s advokádskou kanceláriou VIKTÓRIA, s.r.o. Banská Bystrica
7.  Zmena zásad odmeňovania poslancov OZ a členov komisií pri OZ v Jasove
8.  Prerokovanie žiadostí o odkúpenie majetku  Obce Jasov 
9.  Prerokovanie platu starostu obce Jasov
10.  Informácia ohľadom možnosti výstavby nízkonákladových sociálnych bytov 
11.  Rôzne
12.  Interpelácie 
13.  Záver
                                                                       
                                                                   Ing. Gabriel Nagy
                                                                      starosta obce  
   

Zoznam oznamov