Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Oznamy | Pozvánka na 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Jasove- 23.03.2018

Obec J a s o v, 044 23 Jasov, Námestie sv. Floriána 259/1, okres Košice – okolie

číslo:       /2018
V Jasove,  20.03.2018
                                                                             P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  z v o l á v a m

   21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Jasov, ktoré sa uskutoční dňa 23.03.2018
   17,00 hod. v budove Obecného úradu v Jasove v sobášnej sieni.

Program:

1.  Otvorenie rokovania
2.  Voľba návrhovej a mandátovej komisie
3.  Určenie
    a) overovateľov zápisnice
    b) určenie zapisovateľa
4.  Správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
5.  Správa hlavného kontrolóra Obce Jasov o kontrolnej činnosti za rok 2017
6.  Nástup náhradníka za poslanca Obce v Jasove
7.  Prerokovanie žiadostí spoločenských organizácií o poskytnutie dotácií na rok 2018 z rozpočtu  Obce Jasov
8.  Prerokovanie žiadostí  o poskytnutie finančného príspevku  z rozpočtu  Obce Jasov
9.  Prerokovanie poskytnutia príspevku Obce Jasov na činnosť Denného stacionára v roku 2018
10.  Návrh dodatku č.9 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu na rok 2018
11.  Návrh dodatku č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 9/2009
12.  Prerokovanie výšky príspevku  Obce Jasov na činnosť Centra volného času na jedného žiaka
13.  Prerokovanie žiadosti materskej školy o nákup zariadenia pre školskú jedáleň
14.  Návrh na I. Zmenu programového rozpočtu Obce Jasov na rok 2018
15.  Prerokovanie žiadostí o odpredaj obecného majetku ( pozemok )
16.  Prerokovanie žiadosti o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi
17.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2018 o organizácii miestneho referenda
18.  Prerokovanie podania žiadosti o NFP na výstavbu multifunkčného ihriska
19.  Návrh smernice   č. 1/2018  o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby.....
20.  Rôzne
21.  Interpelácie
22.  Záver
                                                                        

                                                                  Ing. Gabriel Nagy
                                                                        starosta obce 
        


Zoznam oznamov