Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Oznamy | Pozvánka na 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Jasove- 18.12.2017

Obec Jasov, 044 23 Jasov, Námestie sv.Floriána 259/1, okres Košice-okolie
Číslo : OcÚJas 1108/2017
V Jasove, 15.12.2017
P O Z V Á N K A
V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam
20-te zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Jasov, ktoré sa uskutoční dňa  18.12.2017 (pondelok) od 18.00 hod v budove Obecného úradu v Jasove (miestnosť – sobášna sieň)
Program:
1. Otvorenie rokovania
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie
a.) overovateľov zápisnice
b.) zapisovateľa
4. Správa o plnení uznesení OZ z predchádzajúcich zasadnutí
5. Prerokovanie Konsolidovanej výročnej správy obce Jasov za rok 2016
6. Správa nezávislého audítora k riadnej a konsolidovanej účtovnej závierke obce Jasov za rok 2016
7. Návrh na IV. Zmenu programového rozpočtu obce Jasov na rok 2017
8. Návrh programového rozpočtu obce na rok 2018 z výhľadom na roky 2019-2020
9. Návrh na poskytnutie nákupnej peňažnej poukážky pre dôchodcov obce Jasov.
10. Návrh zmluvy o NFP na projekt -Novostavba MŠ v obci Jasov
11. Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech VVS a.s. Košice 
12. Návrh obce Jasov na finančnú pomoc občanom obce pri zriadení tlakovej kanalizačnej prípojky
13. Prerokovanie zvýšenia členských poplatkov obcí pre Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie
14. Prerokovanie žiadosti o prenájom a kúpu obecných nehnuteľností
15. Prerokovanie žiadosti Materskej školy v Jasove o zakúpenie gastrozariadenia pre ŠJ 
16. Prerokovanie návrhu na odmenu pre hlavného kontrolóra obce Jasov 
17. Prerokovanie odmeny pre členov pracovných komisií pri obecnom zastupiteľstve obce Jasov
18. Rôzne
19. Interpelácie
20. Záver 
Ing. Gabriel Nagy
       starosta v.r.

Zoznam oznamov