Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Oznamy | Pozvánka na 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 07.08.2017 o 18:00 hod

Obec Jasov, 044 23 Jasov, Námestie sv.Floriána 259/1, okres Košice-okolie
Číslo : OcÚJas 785 /2017
V Jasove, 04.08.2017

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam 18-te zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Jasov, ktoré sa uskutoční dňa  07.08.2017 (pondelok) od 18.00 hod v budove Obecného úradu v Jasove (miestnosť – sobášna sieň)


Program:

1. Otvorenie rokovania
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie
a.) overovateľov zápisnice
b.) zapisovateľa
4. Správa o plnení uznesení OZ s predchádzajúcich zasadnutí
5. Prerokovanie návrhu na prenájom obecnej nehnuteľnosti pre spoločnosť O2 Slovakia s.r.o. a schvaľovanie návrhu zmluvy
6. Prerokovanie návrhu zmluvy o zriadení záložného práve na obecné pozemky v prospech VVS a.s. Košice
7. Prerokovanie zúčtovania prebytku hospodárenia obce Jasov za rok 2016
8. Prerokovanie a schválenie uznesenia na podanie žiadosti na základe Výzvy číslo VII. Prezídia  hasičského záchranného zbroru 2017 o poskytnutie dotácie so ŠR
9. Prerokovanie podmienok  používanie služobného vozidla CITROEN na súkromné účely starostom obce Jasov
10. Preradenie služobného vozidla ŠKODA FÁBIA na používanie v rámci hospodárskej činnosti obce
11. Rôzne
12. Interpelácie
13. Záver

       Ing. Gabriel Nagy
              starosta v.r.

Zoznam oznamov