Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Oznamy | Zverejnenie zámeru obce Jasov -prevod pozemkov na KOSIT Jasov s.r.o.

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce JASOV ako prípad hodný osobitného zreteľa
Obec Jasov v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer na prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Odôvodnenie:
Prevod  majetku obce -pozemky pod skládkou odpadu chce obec previesť na spoločnosť KOSIT Jasov s.r.o. Formou a to zdôvodu navýšenia hodnoty podielu obce na základnom imanii  spoločnosti.
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o osobitnom zreteli z dôvodu, že na uvedených pozemkoch nachádzajúcich  sa v katastri obce Jasov, obec Jasov a to :
p.č. KN -E 1312 o výmere 491 m2  LV 1193, p.č. 1316 o výmere  901m2 LV 1194  , KN – C p.č. 1059/65 o výmere  24 m2 LV 1194,    p.č. 1061/15 o výmere 6298 m2 LV1194 ,p.č. 1061/16 o výmere 610m2 LV1194  , p.č. 1061/17 o výmere 3692m2 LV1194 , p.č. 1061/21 o výmere3m2 LV1194  , p.č. 1061/26 o výmere  2845m2 LV1194  , p.č. 1061/27 o výmere 132 m2 LV1194 , p.č. 1061/28 o výmere  1546m2 LV1194, p.č. 1061/29 o výmere 959m2 LV1194  , p.č. 1061/30 o výmere 2113 m2 LV1194  , p.č. 1061/31 o výmere 1326 m2 LV1194 ,  p.č. 1061/37 o výmere  34m2  LV1193, p.č. 1061/38 o výmere 2677 m2 LV 1193
  sa nachádza skládka odpadov, ktorú prevádzkuje spoločnosť KOSIT Jasov, s.r.o. kde je obec spoločníkom. Sú to pozemky , ktoré obec Jasov použije na zvýšenie základného imania spločnosti KOSIT Jasov s.r.o. zo strany obce Jasov vkladom nehnuteľností.
Obec  Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné  účely a s prihliadnutím na polohu pozemku je predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto prebytočným majetkom.
Prevod sa uskutoční na firmu  KOSIT Jasov s.r.o, Jarmočná 2, Košice

Zoznam oznamov