Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Oznamy | Pozvánka na 16. zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 12.06.2017 o 18:00 hod

Obec Jasov, 044 23 Jasov, Námestie sv.Floriána 259/1, okres Košice-okolie
Číslo : OcÚJas 573/2017
V Jasove, 09.06.2017

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam 16-te zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Jasov, ktoré sa uskutoční dňa  12.06.2017 (pondelok) od 18.00 hod v budove Obecného úradu v Jasove (miestnosť – sobášna sieň)


Program:

1. Otvorenie rokovania
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie
a.) overovateľov zápisnice
b.) zapisovateľa
4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
5. Návrh na  zvýšenie základného imania spoločnosti KOSIT JASOV s.r.o.
6. Prerokovanie návrhu obce na prevod obecných pozemkov pod skládkov odapadov na spoločný podnik  KOSIT JASOV s.r.o.
7. Prerokovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce na rok 2017
8. Prerokovanie žiadosti pána Tibora Kaputu o podporu obce v prípade založenia tenisového klubu JASTEN
9. Prerokovanie žiadostí o predaj obecných pozemkov
10. Prerokovanie návrhu na založenie obecného záujmového združenia občanov
11. Prerokovanie návrhu na mimoriadnu odmenu pre kronikára obce Jasov
12. Prerokovanie návrhu na zapojenie sa obce Jasov do žiadosti o NFP v rámci regiónu RUDOHORIE-kompostoviská pre domácnosti
13. Prerokovanie návrhu na podanie žiadosti obcou o zapojenie sa do projektu Miestne občianské poriadkové služby v obciach
14. Prerokovanie návrhu na zapojenia sa obce do projektu -zníženie energetickej náročnosti obecných budov
15. Prerokovanie žiadosti občana obce o pomoc pri riešení napojenia domácnosti na verejnú kanalizáciu cez čerpadlo
16. Rôzne
17. Interpelácie
18. Záver

       Ing. Gabriel Nagy
              starosta v.r.

Zoznam oznamov