Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Oznamy | Pozvánka na 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27.03.2017 o 18:00 hod

Obec J a s o v, 044 23 Jasov, Námestie sv. Floriána 259/1, okres Košice – okolie
číslo:  OcÚJas/310 /2017 V Jasove,  24.03.2017
P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  z v o l á v a m 
15 -té zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Jasov, ktoré sa uskutoční dňa 27.03.2017
   ( pondelok ) od 18,00 hod. v budove Obecného úradu v Jasove ( miestnosť- sobášna sien ).

Program:

1.  Otvorenie rokovania
2.  Voľba návrhovej komisie
3.  Určenie
    a) overovateľov zápisnice
    b) určenie zapisovateľa
4.  Správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
5.  Správa hlavného kontrolóra obce Jasov o kontrolnej činnosti za rok 2016
6.   Prerokovanie návrhu I. Zmeny programového rozpočtu obce Jasov na rok 2017
7.   Návrh  Dodatoku č.7 kVšeobecne záväznému nariadeniu obce Jasov č. 9/2009 o určení výšky                  dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so          sídlom na území obce Jasov 
8.   Návrh všeobencne záväzného nariadenie Obce Jasov č. 1/2017 o podmienkach pripojenia  nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu, odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a  zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na území obce Jasov
9.    Návrh všeobencne záväzného nariadenie v Obce  Jasov č. 2/2017 o podmienkach predaja  výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Jasov
10.   Návrh všeobencne záväzného nariadenie v Obce  Jasov č. 3/2017 Trhový poriadok – Tržnica na        ul. Pod skalou
11.   Prerokovanie zmeny nájomnej zmluvy o prenájme obecnej nehnuteľnosti formou dodatku
12.   Prerokovanie výšky príspevku na jedného žiaka na jeden mesiac formou  dotácie na činnosť  centier voľného času ( CVČ ) a výšky dotácie na záujmovú  činnosť pre rok 2017
13.   Prerokovanie návrhu dodatku k zmluve o spoločnom úrade na rok 2017
14.   Návrh na zrušenie elokovaného pracoviska materskej školy na Medzevskej 111   a vyradenie zo  siete škôl a školských zariadení
15.   Prerokovanie upozornenia prokurátora na povinnosť zverejňovať základné dokumenty obce  na
       vebovom sídle obce Jasov
16.   Prerokovanie žiadostí spoločenský organizácií na území obce Jasov o poskynutie dotácie na rok  2017 a  iných žiadostí o poskytnutie príspevku na činnosť  v roku 2017
17.   Prerokovanie žiadostí došlých na obecný úrad : a) žiadosť o odkúpenie pozemku
                                                                                   b) žiadosť o poskytnutie pozemku do správy ZŠ
18.  Prerokovanie rozhodnutia Okresnému úradu Košice-  okolie odbor starostlivosti o životné      prostredie o zaplatení pokuty podľa zákona č.79/2015 Z.z. V znení zákona č.91/2016 O  odpadoch
19.   Pridelenie voľného dvojizbového bytu v 12 b.j.
20.   Rôzné
21.   Interpelácie
22.   Záver
                                                             
                                                                                        Ing. Gabriel Nagy
                                                                                          starosta obce 
       

Zoznam oznamov