Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Oznamy | Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jasov- 23.01.2016 od 18:00

Obec J a s o v, 044 23 Jasov, Námestie sv. Floriána 259/1, okres Košice – okolie

číslo: OcÚJas/65 /2017

V Jasove, 20.01.2017

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

14 -té zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Jasov, ktoré sa uskutoční dňa 23.01.2017

( pondelok ) od 18,00 hod. v budove Obecného úradu v Jasove ( miestnosť- sobášna sien ).

Program:

 1. Otvorenie rokovania

 2. Voľba návrhovej komisie

 3. Určenie

a) overovateľov zápisnice

b) určenie zapisovateľa

 1. Prerokovanie návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena pre VVS a.s. Košice

 2. Prerokovanie návrhu prenájmu pozemkov pre Košický samosprávny kraj

 3. Prerokovanie žiadosti DHZ v Jasove o nákup čerpadla

 4. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie obecného majetku

 5. Prerokovanie žiadosri o prenájom obecného majetku

 6. Prerokovanie doplnenej žiadosti o odpredaj obecného pozemku v katastri obce Jasov časť Lucia Baňa

 7. Zmena nájomcu v nájomnom byte 20 b.j. - byt A1

 8. Interpelácie

 9. Záver

Ing. Gabriel Nagy

starosta obce

Zoznam oznamov